AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

4760 ÖTV KANUNU DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

6455 Gümrük Kanunu ile Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Değişen Maddeler

Kanun

Maddesi

Yürürlükteki Kanun Maddesi

6455 Sayılı Yeni Kanun Maddesi

7/1-c.

Madde

MADDE 7.- Bu Kanuna ekli;

 

 

 

 

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca

tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı

hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda

genel ve katma bütçeli dairelere, il özel

idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların

teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,

MADDE 32- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca

tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı

hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve

özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere,

köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz

teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun

16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu

bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,”

 

13. Madde

Müteselsil sorumluluk   ve ceza

uygulaması

MADDE 13.-

 

 

 

4. İhraç edilmek için üretilenler hariç olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan veya 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim

vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilen

işyeri sahibi adına, tespit tarihindeki malların

emsal bedeli veya miktarı üzerinden re’sen özel

tüketim vergisi tarh edilir. Tarh edilen bu vergi,

asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak

vergiden az olamaz. Bu tarhiyata ayrıca vergi

ziyaı cezası uygulanır.

MADDE 33- 4760 sayılı Kanunun 13 üncü

maddesinin dördüncü   fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

“4. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci

maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara

göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan

özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun

tespit edilmesi halinde; müteselsilen sorumlu olmak üzere,

bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden

herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal

bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara

göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata

ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.”