AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

5607 KAÇAKÇILIK KANUNU DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Değişen Maddeler

 

Kanun

Maddesi

Yürürlükteki Kanun Maddesi

6455 Sayılı Yeni Kanun Maddesi

2. Madde

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda yer alan;

a) Gümrük vergileri: Gümrük idaresi

veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya

ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer

malî yükümlülükleri,

b) Gümrüklenmiş değer: Uluslararası

kıymet sözleşmesine göre belirlenecek; ithal

eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük

vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB

kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,

c) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet

yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol

gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile

akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve

bunların karışımları ile akaryakıt yerine

kullanılan diğer ürünleri,”

ifade eder.

MADDE 53- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“c) Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı,

motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz

gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan

petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine

kullanılan diğer ürünleri,”

3.Madde

Suçlar ve kabahatler

MADDE 3 – (1) Eşyayı, gümrük

işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal

eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve

onbin güne kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır. Eşyanın,   belirlenen   gümrük

kapıları dışından Türkiye’ye ithal edilmesi

halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına

kadar artırılır.

(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak

suretiyle gümrük   vergileri kısmen veya

tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal eden

kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan

serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde

bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve

beşbin güne   kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır.

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya

işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde

işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte

belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(5) Birinci ilâ dördüncü fıkralarda

tanımlanan   fiillerin   işlenmesine   iştirak

etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı,

bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan,

satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi,

altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne

kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(6) Özel kanunları gereğince gümrük

vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak

ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir

kullanı ma tahsis eden, satan veya devreden ya

da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul

eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve

beşbin güne   kadar adlî para   cezası ile

cezalandırılır.

 

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı

ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı

gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan

altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî

para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı,

bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden,

satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile

cezalandırılır.

 

(8) Antrepo veya geçici depolama

yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan

eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen

veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye,

eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî

para cezası veril ir.

 

(9) Geçici ithalat, dahilde işleme ve

gümrük kontrolü   altında işleme rejimi

çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı, gümrük

işlemlerini   gerçekleştirmeksizin   serbest

dolaşıma sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş

değerinin iki katı idarî para cezası verilir.

 

 

 

 

 

(10) Genel düzenleyici idarî işlemlerle

ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye,

eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idarî

para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya

atık madde olması durumunda, idarî para cezası;

dökme halinde gelen eşya için ton başına

yirmibin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde

kap başına   dörtyüz Türk Lirası   olarak

hesaplanır.

 

(11) İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya

yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı

işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın

gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî para cezası

verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde

olması durumunda, idarî para cezası; dökme

halinde gelen eşya için ton başına beşbin Türk

Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına yüz

Türk Lirası olarak hesaplanır.

 

(12) İhracı kanun gereği yasak olan

eşyayı Türkiye’den ihraç eden kişi, fiil daha ağır

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı

takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

(13) Genel düzenleyici idarî işlemlerle

ihracı yasaklanan eşyayı ihraç eden kişiye,

eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idarî

para cezası verilir. İhracı, lisansa, şarta, izne,

kısıntıya veya   belli kuruluşların vereceği

uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan

eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç eden

kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı

kadar idarî para cezası verilir.

 

 

(14) İhracat   gerçekleşmediği   halde

gerçekleşmiş   gibi   göstermek   ya   da

gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar,

evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili

kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon

veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle

haksız çıkar sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla

kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası

ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde

gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında

yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde,

sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük

Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 

(15) Gümrük   vergileri   ödenmek

suretiyle ihraç edilebilen   eşyayı,   gümrük

işlemlerine tâbi tutmaksızın veya aldatıcı işlem

ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya

tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç eden

kişiye, eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idarî

para cezası verilir.

 

 

(16) İhracatın, aracı şirket üzerinden

gerçekleştirilmesi halinde,   iştirake   ilişkin

hükümler saklı   kalmak üzere bu   madde

hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı veya

tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak

bu Kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini

yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine,

malın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idarî

para cezası verilir.

 

(17) Onaltıncı fıkra hariç, bu maddede

tanımlanan kabahatler, ancak kasten işlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan

fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile,

tamamlanmış gibi cezalandırılır.

MADDE 54- 5607 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesi başlığı   ile birlikte aşağıdaki   şekilde

değiştirilmiştir.

Kaçakçılık suçları

MADDE 3- (1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi

tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar

hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye

sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına

kadar arttırılır.

(2) Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle

gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin

ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin

güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest

dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı

olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla

kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır.

 

(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek

üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi

çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına

çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar

hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır.

 

(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan

fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların k onusunu

oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla

satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan

kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar

adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

(6)   Özel   kanunları   gereğince   gümrük

vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal

edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma

tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini

bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla

kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır.

 

 

 

(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye

sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç

oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa

arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile

cezalandırılır.

 

 

 

     (8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden

çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç

oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve

beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

(9) İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş

gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın

cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göste rerek ilgili

kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal

iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan

kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar

adlî para cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki

belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya

arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde,

sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu

hükümlerine göre işlem yapılır.

 

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan

eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün ma mulleri, etil alkol,

metanol ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık

suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi

bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

(11) Akredite laboratuvar analiz sonucuna

göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen, yasal

yollarla Türkiye’de   serbest   dolaşıma   girdiği

belgelendirilemeyen veya   menşei belli olmayan

akaryakıtı; üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu

özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya

saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin

alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ,

baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt

üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal

ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu

özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya

saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları

dahil olmak   üzere sıvı veya   gaz   halindeki

hidrokarbonlarla, hidrokarbon   türevi olan yakıtları

nakleden boru hatlarından, depolarından vey a kuyulardan

kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden,

satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın

alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar

hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile

cezala ndırılır.

 

 

 

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker

elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine

konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden

belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa

arz eden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden,

bu özelliğini bilerek nakleden veya b ulunduranlar, iki

yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî

para cezası ile cezalandırılır. Ulusal markerin kimyasal

özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak

amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra

hükmü uygulanır.

 

 

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve

alkollü içkilerin   ambalajlarına kamu kurumlarınca

uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya

benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye

sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakl eden, satan ya da kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

 

 

 

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve

alkollü içkilerin   ambalajlarına kamu kurumlarınca

uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya

benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin

etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın

bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya

kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya

dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve

kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya

tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak,

değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik

ederek amacı dışında kullananlar üç yıldan altı yıla kadar

ha pis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile

cezalandırılır.

 

 

(18) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram,

pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün

mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten,

yurda sokan, ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa

arz eden veya satanlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(19) Ambalajlarında taklit   bandrol,   etiket,

hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün

mamulleri, etil al kol, metanol ve alkollü içkileri üreten

veya yurda sokanlar, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve

yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile; bu ürünleri ticari

amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya

satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne

kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(20) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve

alkollü içkilerin ambalajları üzerinde bulunan ürün

bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya

benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde,

bu ürünleri üreten, ithal edenler ile ticari amaçla

bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki

yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para

cezası ile cezalandırılır.

 

(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller,

teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi

cezalandırılır.”

 

4. Madde

Nitelikli haller

MADDE 4 – (1) Bu Kanunda

tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi   halinde,verilecek ceza iki kat artırılır.

 

(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve

kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların,

tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların,

kaçakçılık   fiillerini   önlemek,   izlemek,

araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi

halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve

kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek,

izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili

olarak sorumlu tutulur.

 

(7) Kaçakçılık suçunun konusunu

oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.

 

MADDE 55- 5607 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin

on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat arttırılır.

 

(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler,

akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve

Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

11. Madde

Elkonulan eşyanın muhafazası

MADDE 11 – (1) Kaçak şüphesiyle

elkonulan eşya ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince alıkonulan her türlü taşıt ve araç; miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri

numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini

gösterir bir tutanakla gümrük idaresine teslim edilir.

 

(4) Birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca

elkonulan her türlü eşya ve taşıma araçlarının muhafazası,   depolanması,   yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar, gümrük idaresince karşılanır.

 

(5) Gümrük idaresinin bu madde

gereğince ihtiyacı olan giderler, genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

MADDE 56- 5607 sayılı Kanunun 11 inci

maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

“(4) Muhafazası özel tesis ve tertibatı gerektiren

veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya,özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam, illerde valinin uygun göreceği yerlere konulur.

 

(5) Bu Kanun uyarınca el konulan ve

ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerden el koyan idarelerce numune alınır,numune dışındaki kısım tutanağa bağlanarak imha edilir.İmha tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir.”

 

“(6) Kaçak akaryakıt hariç el konulan ve

alıkonulan her türlü eşya, yük hayvanı ve taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan masraflar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanır. Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet

alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara ilişkin

usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

(8) Kaçak akaryakıt, yakalandığı ildeki il özel

idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde ise

defterdarlığa, miktarı, cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde teslim edilir. Kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi,boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan masraflar duruma göre il özel idaresi veya defterdarlık tarafından karşılanır.”

 

15. Madde

Kaim değer

MADDE 15 – (1) Bu Kanunda

tanımlanan suçlar ve kabahatler dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının   “yaptırımının”   konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın

gümrüklenmiş değeri anlaşılır.

 

MADDE 57- 5607 sayılı Kanunun 15 inci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan yaptırımlarının” ibaresi “yaptırımının” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrada yer alan “ve kabahatler” ibaresi ile “veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

16. Madde

Tasfiye

MADDE 16 – (1) Bu Kanunda

tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması   dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez.Bu eşya, kamu davasının açıldığı tarihten itibaren   bir yıl içinde   kovuşturmanın sonuçlanmaması halinde derhal tasfiye edilir. Ancak eşyanın;

a) Zarara uğraması, değerinde esaslı

ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde üç gün,

b)   Muhafazasının   ciddi   külfet

oluşturması halinde onbeş gün,

içinde, eşyadan numune alınmasının

mümkün olduğu durumlarda numune alınarak,mümkün olmaması halinde ise gerekli tespitler yaptırılarak, soruşturma evresinde hâkim,kovuşturma evresinde mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilir.

 

 

(2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya

taşıma araçlarının satış bedeli emanet hesabına alınır. Yargılama sonucunda;

a) Tasfiye edilen eşya veya taşıma

araçlarının, müsadere edilmeyip, iadesine karar verilmesi,

b) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

kararına konu teşkil eden eşyanın ilgilisine iadesine karar verilmesi,

hallerinde; satış bedeli, satış tarihinden

iade tarihine kadar geçen süre için yasal faizi ile birlikte hak sahibine ödenir.

 

 

MADDE 58- 5607 sayılı Kanunun 16 ncı

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu

oluşturması   dolayısıyla   müsadere   yaptırımının

uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez. Kaçak şüphesiyle el konulan kaçak akaryakıt hariç her türlü eşya hakkında, el koyma tarihinden itibaren altı ay, ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde bir ay içinde,   gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma

aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadan tasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan durumlarda numune

alınır, numune alınması mümkün olmayan durumlarda eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.

 

 

(2) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıtların

satış bedeli emanet hesabına alınır. Tasfiye edilen eşya veya taşıtların sahibine iadesine karar verilmesi halinde,satış bedeli Gümrük Kanununun 180 inci maddesi hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hak sahibine

ödenir. Emanet hesabında bulunan tutarın hak sahibine yapılacak ödemeyi karşılamaması halinde aradaki fark,eşyanın imha edilmiş olması halinde ise imha edilen eşyanın bedeli, gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanarak hak sahibine ödenir.”

16. Madde

 

MADDE 59- 5607 sayılı Kanuna 16 ncı

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

MADDE 16/A- (1) Bu Kanun uyarınca el konulan

kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerde defterdarlıklar tarafından, numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir. Kara, hava ve deniz hudut

kapılarında el konulan kaçak akaryakıttan numune alınarak, gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıttan ise numune   alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları

ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir.

 

(2) Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın

ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması   halinde bahse konu   ürünler analizi yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tasfiye edilir.

 

(3) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere

uygun olmayan kaçak akaryakıt il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılır. Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür. Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin

türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri,rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olamaz. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

 

(4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıt

sahiplerinin lehine sonuçlanması halinde; toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek genel bütçeden hak sahibine ödenir.

 

(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt

kaçakçılığı ile mücadele konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, il özel idareleri ve defterdarlıklar tarafından yapılacak her türlü mal, araç gereç ve hizmet alımlarında, 4734 sayılı Kanun, kaçak

akaryakıt satışında, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve

esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

 

19. Madde

Kaçakçılığı önleme,   izleme   ve

araştırmakla görevli olanlar

MADDE 19 – (4) Kaçakçılık olaylarını

ihbar edenlerin kimlikleri, izinleri olmadıkça veya   ihbarın niteliği   haklarında   suç oluşturmadıkça   açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların   korunmasına   ilişkin

hükümler uygulanır.

MADDE 60- 5607 sayılı Kanunun 19 uncu

maddesinin dördüncü   fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki

suçları ihbar edenler ile 23 üncü maddesi gereğince ikramiye ödenmesi öngörülen muhbirlerin kimliği izinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça hiçbir şekilde açıklanamaz. Bu kişiler hakkında tanıkların korunmasına ilişkin hükümler uygulanır.”

 

23. Madde

İkramiyeler

MADDE 23 – (1) Kaçak zannı ile eşya

yakalanması halinde muhbir ve elkoyanlara aşağıdaki esas ve usûllere göre ikramiye ödenir.

b) Uyuşturucu madde yakalamalarında,

her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin, sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde;sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki ikramiye ödemelerinde, çıkış

kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır. Sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülkî amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet

tarafından belirlenir. Kaçak eşya sahipli

yakalanmışsa kıymetinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanmışsa yüzde yirmibeşi mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın müsaderesine ya da mülkiyetinin

kamuya geçirilmesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

 

(4) Bu madde gereğince elkoyanlara

verilecek ikramiyenin tutarı olay başına (30000) gösterge rakamının, kamu davasının açılması,mahkûmiyet, müsadere ya da mülkiyetin

kamuya geçirilmesi kararının kesinleştiği

tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120000) gösterge

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

 

(5) Müşterek   operasyonlarda   ve

kontrollü teslimat uygulamalarında ikramiye ödenmesi ve ikramiye ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin esas ve usûller ile bu

maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE 61- 5607 sayılı Kanunun 23 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

b) Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde

etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak değerinin, 3 üncü maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu   fıkraları   kapsamında   gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin, sahipli

yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer

yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere

kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz

yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini

takip eden üç ay içinde,”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(4) Bu madde gereğince el koyanlara verilecek

ikramiyenin tutarı   olay başına (30.000)   gösterge

rakamının, kamu   davasının açılması, mahkûmiyet,

müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Ancak bir yılda ödenecek ikramiye (120.000) gösterge

rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu

bulunacak tutarı geçemez. Bu fıkra hükmü bu maddenin

altıncı fıkrası kapsamında yapılacak ikramiye ödemeleri

hakkında uygulanmaz.

(5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat

uygulamalarında ikramiye   ödenmesi ve ikramiye

ödemelerine esas birim fiyatların tespitine ilişkin usul ve

esaslar ile altıncı fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına

ilişkin diğer hususlar, Maliye ve Milli Savunma

bakanlıklarının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken

çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

“(6) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar

edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul

ve esaslara göre ikramiye ödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli

yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara

göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında ihbar

edene, yüzde onu tutarında yakalama eylemine bizzat ve

fiilen katılan   kamu görevlilerine kamu   davasının

açılmasını takip eden üç ay içerisinde ikramiye ödenir.

Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya

müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde

(d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak

toplamın yüzde onbeşi tutarında ihbar edene, yüzde onbeşi

tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu

görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıtın sahipli

yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara

göre hesaplanacak toplamın yüzde onu tutarında yakalama

eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu

davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye

ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün

veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay

içerisinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre

hesaplanacak toplamın yüzde onbeşi tutarında yakalama

eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave

ikramiye ödenir.

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması

halinde, bu fıkra kapsamında ihbar edenlere ve yakalama

eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine

ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.

ç) Bu fıkraya göre yapılacak ikramiye ödemeleri

ilgili kurumların bütçesinden karşılanır. Gerekli ödenek,Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.

d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ikramiye

ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas alınacak tutarlar ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından   müştereken   çıkarılan   yönetmelikle

düzenlenir.”

Geçici

Mad. 6

 

MADDE 62- 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yayımı

tarihinden önce gümrük idaresine teslim edilen ve

ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol,etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler numune alınarak gümrük idaresince derhal imha edilir.

 

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce gümrük

idaresine teslim edilmemiş ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul,damga veya benzeri işaret bulunmayan tütün mamulleri,etil alkol, metanol ve alkollü içkiler 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca derhal imha edilir.

 

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kaçak

akaryakıt ile birinci ve ikinci fıkralar kapsamı dışındaki kaçak şüphesiyle el konulan eşya hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli tespitler yaptırılarak soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma

aşamasında mahkeme tarafından tasfiye kararı verilir. Bu süreler içinde karar verilmemesi halinde eşya derhal tasfiye edilir. Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşya

tasfiye edilmeden önce numune alınması mümkün olan eşyadan numune alınır, numune alınması mümkün olmayan eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir.”

Geçici

Mad. 7

 

MADDE 63- 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 7- (1) 16/A maddesinin altıncı

fıkrası ile 23 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen yönetmelikler altı ay içinde yürürlüğe konulur.”

 

Geçici

Mad. 8

 

MADDE 64- 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Kanunun yayımı

tarihinden önce işlenen 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa muhalefet suçlarında, lehe

hükümlerin uygulanması usulü 4/11/2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.

 

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen

bu Kanuna muhalefet kabahatlerinde, lehe hükümlerin uygulanması usulü 5252 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre yapılır.”

 

Geçici

Mad. 9

 

MADDE 65- 5607 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 12/11/2012 tarihli ve

6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan ve kaçak akaryakıtın tasfiyesi için kullanılan her

türlü tesis, depo, araç ve gereç ile diğer tüm teknik teçhizat, tüzel kişiliğin kalktığı tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın bulunduğu yerdeki defterdarlığa devredilmiş sayılır.”

 

5. Madde

20. Madde

6. Madde

7. Madde

8. Madde

14. Madde

17. Madde

 

Etkin pişmanlık

MADDE 5 – (1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden birine

iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar

tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer

failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri

merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin

yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele

geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz.

Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya

çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye

verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

 

Tutanaklar

MADDE 20 – (1) Kaçakçılık fiillerinin

izlenmesine ilişkin tutanakların;

b) Olay ve kanıtlarını, suç veya kabahat

konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı

olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile

nerede ve ne suretle el konulduklarını,

Yolcu beraberinde getirilen kaçak

eşya

MADDE 6 – (1) Yolcuların, gümrük

mevzuatına göre zatî ve hediyelik eşya kapsamı

dışında olup beyanlarına   aykırı   olarak

üzerlerinde, eşyası   arasında veya taşıma

araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu

halde kendi zatî eşyasıymış gibi gösterdikleri

eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince

iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim

edilir.

(2) Söz konusu eşyanın gümrükten

kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış

veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda

gümrük idarelerince eşyanın gümrük vergileri üç

kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralard a belirtilen

eşya, gümrük vergileri ödenmediği takdirde,

gümrüğe terk edilmiş sayılır.

(4) Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak

üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma

araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya

ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü

madde hükümleri uygulanır.

Deniz taşıtları

MADDE 7 – (1) Hukuken geçerli bir

mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere

göre cezalandırılır.

(2) Yabancı ülkelerden geldiği halde geçerli neden olmaksızın, belgelerinin gösterdiği

rota dışında Türkiye karasularında rastlanan gayri safî ikiyüz   tonilato hacminden aşağı taşıtların yüküne elkonulur. Yükü bulunmadığı

halde, yükü olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını   veya     avarya   olduğunu kanıtlayamayan gemi kaptan veya acentesine,tonilato başına yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Tekerrür

MADDE 8 – (1) Bu Kanundaki

kabahatler dolayısıyla verilen idarî para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde tekerrür hükümleri uygulanır.

(2) Tekerrür halinde, idarî para cezası yarı oranında artırılır.

(3) İdarî para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra

işlenen kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi

MADDE 14 – (1) 3 üncü maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarında tanımlanan

kabahatlerin konusunu   oluşturan eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu Kanunun arama ve elkoyma ile müsadereye ilişkin hükümleri, bu kabahatlerin işlenmesinde

kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan eşya ve taşıma araçları ile ilgili olarak da

uygulanır.

 

Yetkili merciler

MADDE 17 (1) Bu Kanun

hükümlerine göre idarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı, 14 üncü madde hükümlerine   göre   mülkiyetin   kamuya geçirilmesine ise Cumhuriyet savcısının talebi

üzerine, sulh ceza mahkemesi yetkilidir. Bu kararlara karşı, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre kanun

yoluna başvurulabilir.

(2) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının

teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca   belirlenen   asliye     ceza mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmî belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

 

MADDE 66- 5607 sayılı Kanunun 5 inci

maddesinin birinci   fıkrasında yer alan   “veya kabahatlerden” ibaresi ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya kabahat” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 6 ncı maddesinin birinci,ikinci ve üçüncü fıkraları, 7 nci maddesinin ikinci fıkrası,8 inci maddesi, 14 üncü maddesi ve 17 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.