AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

4458 GÜMRÜK KANUNU DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu

6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Değişen Maddeler

Kanun

Maddesi

Yürürlükteki Kanun Maddesi

6455 Sayılı Yeni Kanun Maddesi

3. Madde

Temel Tanımlar

MADDE 2- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı

Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

26. “Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslar arası

Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için

eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç

eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,

167/1-9

Madde

MADDE 167- Aşağıda sayılan hallerde,

serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük

vergilerinden muaftır:

9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya;

a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve

korunması için yardımcı maddeler,

b) Canlı hayvanların nakli sırasında

kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile

ilaçları,

c) Ulaşım araçları ile özel

konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve

madeni yağları,

d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait

donatım ve işletme malzemesi,

MADDE 3 – 4458 sayılı Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendine

aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“e) 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak

üzere, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan

hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak

üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların

aksam ve parçaları,”

177.

Madde

MADDE 177- 1. Bu Kanunun;

l) 237 nci maddesinin üçüncü fıkrasına

göre el konulan eşya,

2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

hükümleri uyarınca tasfiye edilebilecek duruma

gelen eşya 178 inci madde hükümlerine göre

tasfiye edilir.

4. 3. Yukarıdaki fıkralara göre tasfiyelik

hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri

otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir.

Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün

içinde teslim almakla mükelleftir.

MADDE 4- 4458 sayılı Kanunun 177 nci

maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ve ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci

fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş

ve mevcut üçüncü fıkra dördüncü fıkra olarak teselsül

ettirilmiştir.

“l) 235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve

(c) bentleri ile üçüncü fıkrasında belirtilen eşya ve 237 nci

maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen eşya,”

“2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri

uyarınca;

a) Tasfiye edilebilecek duruma gelen eşya,

b) El konulan eşyanın mahkemesince sahibine

iadesine karar verilmesi halinde, eşyanın teslim alınması

için ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren otuz gün

içinde teslim alınmayan eşya,

178 inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

3. Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde, ithal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.”

180.

Madde

MADDE 180- 1. 177 nci maddenin

birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k)

bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış

masraflar,

b) İthalat vergileri,

c) Satış için yapılmış masraflar,

d) Para cezaları,

e) 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı

Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununun 7 nci maddesi uyarınca ayrılacak işletme geliri,ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır.Satış bedeli alacakların tamamını karşılamazsa alacaklar oranına göre paylaştırma yapılır.Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para Hazineye irat kaydedilir.

 

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen taşıtlar için taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün

giderler düşüldükten sonra, aynı Kanunun 16 ncı maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı sahipleri adına emanet hesabına alınır. Bu tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade kararı verilmesi halinde sahibine ödenir.

Müsadere kararı verilmesi halinde ise birinci fıkra hükümlerine göre yapılan dağıtımdan sonra artan bedel Hazineye gelir kaydedilir.

 

3. 177 nci maddenin birinci fıkrasının

(a), (c), (d), (h), (ı), (j), (l) ve (m) bentlerinde

belirtilen eşyanın satış bedelinin birinci fıkra hükümlerine göre dağıtımından sonra artan para,

doğrudan Hazineye irat kaydedilir.

MADDE 5- 4458 sayılı Kanunun 180 inci

maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının son cümlesi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e),

(f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden sırasıyla;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış

masraflar,

b) Gümrük vergileri,

c) Satış için yapılmış masraflar,

d) Para cezaları,

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin

dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para ile 177 nci maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak dağıtımdan

sonra kalan para Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.”

 

“Eşyanın sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.”

 

“3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden

alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk

belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir.”

 

“4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz,

rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde,bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere

konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir.”

197.

Madde

MADDE 197- 1. Gümrük vergileri,

tahakkukundan hemen sonra beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde yükümlüye tebliğ edilir.

MADDE 6- 4458 sayılı Kanunun 197 nci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beyanname veya beyanname yerine geçen belge üzerinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

218.

Madde

 

MADDE 8- 4458 sayılı Kanuna 218 inci

maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“MADDE 218/A- 1. Bakanlık, 8/6/1994 tarihli ve

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun uyarınca yaptırarak işletme hakkını verdiği gümrük kapıları ve/veya lojistik merkezlerini, işletme süresi bittikten sonra 30 yılı geçmemek üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında

Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuattaki görevlendirme usullerini kıyas yoluyla uygulayarak devredebilir. Devirlerin yöntemini, değer tespit komisyonu ve görevlendirme komisyonu üyelerini,

bu komisyonların çalışma usul ve esasları ile diğer

hususları belirlemeye Bakan yetkilidir.”

227.

Madde

MADDE 227- 1. Gümrük müşavir

yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin

yanında üç yıl (bir yıl) çalışmış olmak,

 

MADDE 228- 1. 227 nci maddenin 1

inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve üç yıl (iki yıl) süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları

kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.

MADDE 9- 4458 sayılı Kanunun 227 nci

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “bir yıl” ve 228 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

231.

Madde

MADDE 231- Bu Kanun hükümlerinin

uygulanması bağlamında, Kaçakçılıkla

Mücadele Kanununda yer alan suç ve

kabahatlere ilişkin hükümler saklıdır.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç

veya kasten işlenen kabahat olarak tanımlanan fiillerin ancak taksirle işlenmeleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre idari para cezası

verilebilir.

MADDE 10- 4458 sayılı Kanunun 231 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 231- 1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve

zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır.

2. Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para

cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

232.

Madde

MADDE 232- 1. Bu Kısmın İkinci

Bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezaları bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanarak

tebliğ edilir ve aynı zamanda ödenir.

 

“2. Konusu ve yükümlüsünün aynı

olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı

düzenlenebilir.”

 

2.3. Bu Kanun uyarınca idari yaptırım

kararları gümrük idarelerinin amirleri veya yardımcıları tarafından verilir.

 

MADDE 7- 4458 sayılı Kanunun 232 nci

maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere

aşağıdaki fıkra eklenmiş ve müteakip fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“2. Konusu ve yükümlüsünün aynı olması,

aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir.”

234.

Madde

MADDE 234- 1. Serbest dolaşıma giriş

rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

 

a) 15 inci maddede belirtilen Gümrük

Tarifesini oluşturan unsurlarda veya

vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerinde aykırılık görüldüğü ve beyana göre hesaplanan gümrük vergisi “ithalat vergileri” ile

muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi “ithalat vergileri” arasındaki fark % 5’i aştığı takdirde, gümrük vergisi “ithalat

vergileri” nden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.

 

b) Kıymeti üzerinden gümrük vergisi

“ithalat vergileri” ne tabi eşyanın beyan edilen kıymeti, 23 ila 31 inci maddelerde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa ait

gümrük vergisi “ithalat vergileri” nden başka vergi farkının üç katı para cezası alınır.

 

c) Satış birimine göre miktar itibarıyla

% 5’i geçmeyen bir fark ile maddi hesap

hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında,bu farklara ait gümrük vergisi “ithalat vergileri” nden başka vergi farkının yarısı tutarında para

cezası alınır.

 

MADDE 11- 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük vergisi” ibareleri “ithalat vergileri”, (b) bendinde yer alan “gümrük vergisine” ibaresi “ithalat vergilerine”, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “gümrük vergisinden” ibareleri “ithalat vergilerinden” şeklinde değiştirilmiştir.

235.

Madde

MADDE 235- Teminat alınmış olsa

bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni

alınmadan antrepolardan veya gümrük

idaresince eşya konulmasına izin verilen

yerlerden kısmen veya tamamen eşya

çıkarılması halinde, çıkarılan eşyanın ithalat

veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin

üç katı para cezası alınır.

MADDE 12- 4458 sayılı Kanunun 235 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 235- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimine

tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

 

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle

ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

 

b) (a) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altı yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

 

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

 

d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası,ambalajlı gelmesi halinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

 

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin

olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle

ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

 

3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve

hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak

alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

 

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen

eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

 

236.

Madde

MADDE 236- 1. Gümrük

antrepolarında veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması halinde, 184 üncü

veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca noksan çıkan eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı para cezası alınır.

 

2. Gümrük antrepolarında veya gümrük

idaresince eşya konulmasına izin verilen

yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi

tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

 

3. (07.07.2009/27281 R.G. 5911

s.Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 13- 4458 sayılı Kanunun 236 ncı

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“1. Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine

başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması

hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”

 

“4. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi

olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu eşyaya,hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması halinde de limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.

 

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo

beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir,eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine

göre tasfiyeye tabi tutulur.”

 

237.

Madde

MADDE 237- 1. 35/A ila 35/C madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri,kaptanları veya acentaları tarafından gümrük

idaresine verilen özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların

mahrecinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka yere çıkartılmış veya kaza ve avarya sonucunda yok olmuş veya çalınmış bulunduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde

kanıtlanamadığı takdirde, bu noksan kaplara ait eşyadan tarife pozisyonuna veya tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak

gümrük vergisi “gümrük vergileri”kadar para cezası alınır.

2. 1 inci fıkraya göre ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen

miktarda para cezası alınır.

3. 35/A ila 35/C madde hükümlerine göre taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından gümrük idaresine verilen

özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgelerdeki kayıtlı miktara göre fazla çıkan kapların yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak müsadere olunur “eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir,177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” ve eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.

4. Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenecek oranlardaki

eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz.Doğalgaz ürünlerinde boru hatları ile taşınarak ithal edilenler hariç bu oran % 4’ü aşmayacak

şekilde uygulanır.

5. Eşya miktarının gümrük idaresince tespit edilmediği ve rejim beyanının

belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı durumlarda, tespit edilen miktar farklılıkları özet beyan eksiklik veya fazlalığı olarak değerlendirilir. Yapılan özet beyan eksiklik veya fazlalık takibatı sonucunda miktar farklılığı nedeniyle cezayı gerektirir bir durum ortaya

çıkması halinde, 234 üncü madde hükümleri uygulanmayarak sadece bu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

6. Bu maddede belirtilen para cezaları,

yapılan tespite göre taşıt araçlarının sahipleri,kaptanları veya acentalardan alınır.

 

“6. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş

yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet

beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının

anlaşıldığı hallerde, söz konusu eşya için özet beyan vermekle yükümlü olan kişinin tespit edilmesi halinde bu kişi, tespit edilememesi halinde ise eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi tarafından, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. Ayrıca

eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.”

 

“7. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda

belirtilen para cezaları özet beyanı veren kişiden,altıncı fıkrada belirtilen para cezası ise özet beyanı vermekle yükümlü olduğu tespit edilen kişiden, bu kişinin tespit edilememesi halinde eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren

kişiden alınır.”

 

MADDE 14- 4458 sayılı Kanunun 237 nci

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük vergisi” ibaresi “gümrük vergileri” şeklinde değiştirilmiş, birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “taşıt araçlarının sahipleri,kaptanları veya acenteleri tarafından gümrük idaresine”ibareleri madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasında

yer alan “eşyaya el konularak müsadere olunur” ibaresi “eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir, 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” şeklinde ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“6. Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan taşıt içerisinde özet beyan verilmeksizin eşya getirildiğinin gümrük idaresince belirlendiği veya eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idaresine

bildirildiği ve bu eşyanın verilmiş olan özet beyanlardan biri ile ilişkili olmadığının anlaşıldığı hallerde, söz konusu eşya için özet beyan vermekle yükümlü olan kişinin tespit

edilmesi halinde bu kişi, tespit edilememesi halinde ise eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi tarafından, eşyanın yanlışlıkla mahrecinden fazla olarak yüklenmiş olduğu gümrük idaresince belirlenecek süre içinde kanıtlanamadığı takdirde, söz konusu eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine kar ar verilir ve 177 ila

180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.Ayrıca eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası verilir.”

 

“7. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenpara cezaları özet beyanı veren kişiden, altıncı fıkrada belirtilen par a cezası ise özet beyanı vermekle yükümlü

olduğu tespit edilen kişiden, bu kişinin tespit edilememesi halinde eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişiden alınır.”

 

238.

Madde

MADDE 238- 1. 241 inci maddenin

üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri,

dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç,dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrük vergileri tutarının iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası alınır. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması

halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.

 

2. Birinci fıkraya göre verilen cezalar

241 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz.

 

3. Genel yönetim kapsamındaki kamu

idareleri hakkında bu maddenin para cezasına ilişkin hükümleri ile 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Bu durumda,241 inci maddenin birinci fıkra hükmü uygulanır.

 

MADDE 15- 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve

(m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç,dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali

halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının

iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

239.

Madde

MADDE 239- “1.” İthalat veya ihracat

vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür

eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri

oranında para cezası alınır.

 

“2. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle

ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya

tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük

Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük

vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı idari para cezası verilir.”

 

MADDE 16- 4458 sayılı Kanunun 239 uncu maddesine aşağıdaki fıkra ile birinci fıkrasına “1.” şeklinde fıkra numarası eklenmiştir.

 

“2. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç

edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkaranlara eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra bu vergilerin iki katı

idari para cezası verilir.”

241/6-a.

Madde

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde

1 inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:

 

a) 34 üncü maddenin 3 üncü fıkrası

hükümlerinin aksine, Türkiye Gümrük

Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi,yolda durması, başka gemilerle temas etmesi,gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi

veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması, “ile yükü bulunmadığı durumlarda,yük almadığının veya yükünün başka bir limana çıkarıldığının veya avarya olduğunun kanıtlanamaması”

 

MADDE 17- 4458 sayılı Kanunun 241 inci

maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine “yanaşması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yükü bulunmadığı durumlarda, yük almadığının veya yükünün başka bir limana çıkarıldığının veya avarya olduğunun kanıtlanamaması” ibaresi eklenmiştir.

244.

Madde

MADDE 244- 2. Gümrük vergileri

alacakları ile cezaların, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde bu madde

hükmü uygulanmaz.

MADDE 18- 4458 sayılı Kanunun 244 üncü

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“2. Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin,

5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan

kaçakçılık suçları ile ilişkili olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”