AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

GÜMRÜK KANUNUNDAKİ DEĞİŞKLİKLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Müşterilerimiz ,

Bugün yaptığımız duyuruya istinaden değişiklik cetvelleri web sitemizde duyurulmuştur.

Aşağıda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 236. Maddesine eklenen 5.fıkra ithalat yapan müşterilerimiz için inanılmaz önemli ve tehlikelidir.

Bu maddenin 5.fıkrasında değişiklik veya iptal yoluna gidilmesi için gereken kamuoyunun oluşturulması için üye olduğunuz tüm sivil toplum kuruluşları ile temasa geçmenizi öneririz.

Fıkra Şöyle ;

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.”

Fıkrada belirtilen belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde kavramı ucu çok açık bir kavram olup , en ufak bir GTİP değişikliğinde bile eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası ödenmesi ve eşyaya el konulması söz konusudur ki , bu kabul edilebilir bir durum değildir.

 

Özellikle kimyevi maddelerde çok büyük sıkıntı yaşanabileceğini düşünmekteyiz , örneğin 3905. GTİP de yer alan bir malzeme kimyahane tespiti sonucunda 3824 çıkarsa , herhangi bir vergi kaybına sebep olmamasına rağmen , yukarıdaki maddenin uygulanması tamamen idarenin inisiyatifinde olup ciddi sıkıntılar yaşanacaktır.

 

ÖNERİMİZ :

 

Ürün cinsinden ve GTİP’inden kesin emin olmadığınız ürünleri bu madde ile ilgili net bir çözüm olmadan mutlak suretle antrepolara değil geçici depolama yerlerine boşaltılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz.

 

 

Bunun haricinde 235. Madde de belirtilen cezai durumlar da çok yüksek artışlar vardır.

 

Kanun değişikliklerini önemle okumanızı arz ederiz.

 

 

 

 

 

235.

Madde

MADDE 235- Teminat   alınmış olsa

bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu   işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni

alınmadan antrepolardan veya gümrük

idaresince eşya konulmasına izin verilen

yerlerden kısmen veya tamamen eşya

çıkarılması halinde, çıkarılan eşyanın ithalat

veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin

üç katı para cezası alınır.

MADDE 12- 4458 sayılı Kanunun 235 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 235- 1.   Serbest dolaşıma giriş rejimine

tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan   ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle

ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde,   eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin   dört katı idari para cezası verilir.

b) (a) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık   madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton   başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altı yüz   Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya   yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi   değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde,   eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki   katı idari para cezası verilir.

d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık   madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton   başına sekiz bin Türk Lirası,ambalajlı gelmesi halinde kap başına iki yüz   Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin

olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya   kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle

ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde,   eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya

veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya   yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi   değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde,   eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve

hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına   aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya   da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın   gümrük vergileri iki kat olarak

alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük   vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde   belirtilen

eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya   geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye   tabi tutulur.”

 

 

236.

Madde

MADDE 236- 1.   Gümrük

antrepolarında veya gümrük idaresince eşya   konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın   bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması halinde, 184 üncü

veya 189 uncu madde hükümleri uyarınca noksan çıkan   eşyanın ithalat veya ihracat vergilerinin yanı sıra, bu vergilerin üç katı   para cezası alınır.

2. Gümrük antrepolarında veya gümrük

idaresince eşya konulmasına izin verilen

yerlerde yapılan sayımlarda kayıtlara göre fazla   eşya çıkması halinde, bu eşyanın 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre   tasfiyeye tabi

tutulmasının yanı sıra, fazla çıkan eşyaya ait   ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

3. (07.07.2009/27281 R.G. 5911

s.Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 13- 4458 sayılı Kanunun 236 ncı

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“1. Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine

başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük   idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya   konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya   buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre   eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması

hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra   gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.”

“4. Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi

olmayanlara satış yapılması halinde satışa konu   eşyaya,hak sahibi olmakla birlikte limit üstü satış yapılması halinde de   limit üstü eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı   para cezası verilir.

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo

beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde   farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş   değerinin iki katı idari para cezası

verilir,eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya   geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine

göre tasfiyeye tabi tutulur.”