AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

İşletmecilerin KEP Adresi Alma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere; 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tebligat” başlıklı 64’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun uyarınca Bakanlık ve Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmü, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; önümüzdeki günlerde Kurumumuz tarafından elektronik belge yönetim sistemine entegrasyon sağlanacak ve Kurumumuzca işletmecilere yapılacak tebligatlar elektronik yolla gerçekleştirilecek olup, şirketinizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlıklı 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.” hükmü uyarınca http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında da yer alan ve Kurumumuz tarafından “kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden temin edilecek elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin (Örneğin; …@...kep.tr) 22/11/2013 tarihine kadar Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.

İşletmecilerimize önemle duyurulur. 

Kayıtlı Elektronik Posta hesabı aşağıda isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.

 

 

KEPHS 
---
REMSP

Başvuru Tarihi
---
Application Date

Faaliyete Başlama Tarihi
---
Commence Date

Durum
---
Current Status

Alan Adı
---
Domain Name

İletişim
---
Contact

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
---
The General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT)

03/05/2012

10/09/2012

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs01.kep.tr

Adres:
Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No: 2 06101 Ulus/ANKARATel: +90 (312) 509 50 00
Faks:+90 (312) 309 51 44http://www.ptt.gov.tr

TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS)
---
TNB Registered Electronic Mail Service Provider & Trading Inc.

28/09/2012

28/12/2012

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs02.kep.tr

Adres:
Sögütözü Cad.No:4 Sögütözü / ANKARA, TÜ?RKIYE Tel: +90 (312) 218 81 00 
Faks: +90 (312) 218 81 09http://www.tnbkep.com.tr/

TÜ?RKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TÜRKKEP)
---
TÜRKKEP Registered Electronic Mail Services Inc.

28/11/2012

25/02/2013

Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation

hs03.kep.tr

Adres:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad.No:4 Nova-Baran Plaza Kat 18 34360 Şişli/İSTANBUL, TÜ?RKIYE Tel: +90 (212) 368 60 00 
Faks: +90 (212) 368 60 90http://www.turkkep.com.tr/

 Kaynak: www.btk.gov.tr