AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) (31.12.2013 T. 28868 R.G.)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) (31.12.2013 T. 28868 R.G.)
Ek-1 İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR Ek-2 İTHALİ YASAK DİĞER ATIKLAR

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/3)

(31.12.2013 T.  28868 R.G.)

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1deki listede yer alan atıkların,çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4 ? (1) Ek-1deki listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.

(2) Ek-1deki listede yer alan 39.01-39.14 GTİPli (39.03 hariç) maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.

(3) Ek-1deki listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİPli maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararıkapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler ithal edebilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan maddelerin ithalatında birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(5) Ek-1deki listede yer alan 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİPli atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürünözelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİPli atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(7) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİPli atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.

Başvuru

MADDE 5 ? (1) Ek-1deki listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı(ek-5) almak için başvurur.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günüönce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (ek-3),

b) Bilgi formu (ek-4),

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin bir örneği,

ç) 2620.11.00.00.00 GTİPli atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ek-1deki listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTİPli atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,

e) 8548.10.21.00.00 GTİPli atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,

f) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİPli atıkların nihai ürün olarak ithalinde ürününözelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği.

(3) İthalatçı veya temsilcisi bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi formunu Çevre veŞehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 ? (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, ek-1deki listedeki atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı(ek-6) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veyaüçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklıkalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İstisnai durumlar

MADDE 7 ? (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) GTİP itibariyle ek-1deki listede yer alan ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

(3) 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncımaddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş olan ve ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde ilgili sınır gümrük idarelerince Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşünün alınması ve 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sınır gümrük kapılarından/özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden giriş yapılması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Kapsam dışı

MADDE 8 ? (1) Ek-1deki listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı (ek-7) düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüneİlişkin Basel Sözleşmesinin ilgili hükümleri gereği, ek-2/A ve ek-2/Bde yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

İthali yasak atıklar

MADDE 9 ? (1) Ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1deki listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 ? (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, ek-1, ek-2/A ve ek-2/Bdeki listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım ve benzeri işleri yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,

c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazıgönderilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 11 ? (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, ek-1deki listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(6) Ek-1deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapılarıGümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, ek-1deki listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

Yaptırımlar

MADDE 12 ? (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatındaöngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Bu Tebliğin ek-1deki listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6 ncımaddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13 ? (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 ? (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 ? (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-3

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2014

 

 

            Türkiye gümrük bölgesine getirmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan atıklar için Uygunluk Yazısı almak istiyoruz. Konuyla ilgili mevzuatın bütün hüküm ve şartlarını kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

 

 

Firma Unvanı, Vergi No

 

 

 

Yetkili İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekleri:                                                                                                                       

-  Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)

-  Bilgi Formu

- Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı (Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.)

- Fatura veya Proforma Fatura

- Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

- Diğer

 

 

Ek-4

 

BİLGİ FORMU

 

İthalatçının:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

- Belge Tarihi ve No *

 

İthal edilecek atığın:

- Menşe ülkesi

 

- Çıkış ülkesi

 

- GTİP’i, açık adı

 

- Miktarı (ton veya kg)

 

- Döviz cinsinden değeri

 

- Kullanım amacı

 

- Geleceği sınır gümrük idaresi

 

- Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

Tesiste geri dönüşümü yapılan atık cinsi/cinsleri

 

Taşıtın adı/plakası**

 

Taşıyıcı firma/acenta

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi

 

Atığın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adres, telefon ve faks no

 

* Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı (Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.)

** Atığı taşıyan aracın değişmesi durumunda, taşıtın adı/plakası, ithalatçı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili sınır gümrük idaresine bildirilir.

 

 

Ek-5

 

UYGUNLUK YAZISI

 

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2014

 

Sayı :

 

Konu :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

             İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUNDUR.

 

             Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın Adı*

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı No**

 

* Sanayiciler bu Tebliğ kapsamındaki ithalatlarında yalnızca Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansında belirtilen faaliyet alanlarındaki atıkları ithal edebilirler.

** Tebliğin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen ürünlerin ithalatında aranmaz.

 

 

Ek-6

 

UYGUNSUZLUK YAZISI

 

 

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2014

 

Sayı :

 

Konu :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

             İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişi UYGUN DEĞİLDİR.

 

             Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

… Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

                                                                                                         

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın Adı

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı No

 

 

 

 

 

Ek-7

 

KAPSAM DIŞI YAZISI

 

 

 

..…. VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

.../…/2014

 

Sayı :

 

Konu :

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

İthali yapılmak üzere ....... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan atıkların, uygunluk değerlendirmesine istinaden Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3) çerçevesinde Türkiye gümrük bölgesine girişine izin verilmiştir.

 

  Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

…Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

 

Firmanın Adı

 

 

Firmanın Adresi ve Telefon No’su

 

 

 

Atığın Adı

 

 

GTİP’i

 

Miktarı

 

Atığın Oluşma Nedeni

(Numune, bekleme, işçilik vb.)

 

Atığın Oluştuğu Yer