AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (2013/5761) (01.01.2014 T. 28869 R.G.)

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (2013/5761) (01.01.2014 T. 28869 R.G.)

2013/5761  Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar

(01.01.2014 T.  26869 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/5761

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

31/12/2013 TARİHLÎ VE 2013/5761 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Kararın amacı; Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %40 vergi oranı %45, "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %80 vergi oranı %90, "-Diğerleri Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler" için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 4- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı
(%)
Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 -
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,74
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıralan hariç) 0 3,97
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 26,83
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 36,81
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 29,22
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 3,97
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar 0 118,18
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 0 118,18
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 118,18
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 112,45
2208.50 Cin ve Geneva 0 94,09
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 94,09
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 118,18
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 118,18
2208.70 Likörler 0 118,18
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 118,18
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 89,11
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 89,11

 

 

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı(%)
Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)
Maktu Vergi
Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 40 0,1875 0,13
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 40 0,1875 0,13
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1875 0,13
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1875 0,13
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 40 0,1875 0,13
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1875 0,13
2403.10 İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) 65,25 0,1875 0,13
2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0490 0,13
2403.10.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0490 0,13
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1875 0,13

4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 5- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

MADDE 6- 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan "100 Türk Lirası" ibaresi "120 Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1500 $/ton" ibaresi "1200 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.