AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Sadece transit akaryakıtın depolandığı ve herhangi bir EPDK lisansı gerektirmeyen antrepolarda Teminat işlemleri hk.

TASARRUFLU YAZI (30.12.2013/22833)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :77939137-157.01

Konu :Antrepolarda Teminat işlemleri

 

30.12.2013/22833

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanamayacağı hüküm altına alınmış ve söz konusu düzenleme ile birlikte akaryakıt antrepolarında götürü teminat uygulamasına son verilmiştir.

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ulusal marker uygulama ünitesi olmayan ve sadece transit akaryakıtın depolandığı, dolayısıyla EPDK tarafından düzenlenmiş lisans gerektirmeyen antrepolarda, işleticilerin eşyaya ait vergilere ilişkin gerekli teminatı temin edemediği; bu durumun da ülkemizdeki transit akaryakıt depolarının lojistik üs olarak kullanılmasına yönelik faaliyetleri olumsuz olarak etkilediği anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği gibi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller'e ilişkin 116/1-b maddesi "Kanunun 98 inci maddesi hükmü uyarınca Kanuna göre aranacak gümrük vergileri ile para cezası ve ithalat Rejimi Kararına göre aranacak fon haklarını korumak üzere antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye ve alınacak teminat tutarını ithalat vergiler tutarının %10'una kadar indirmeye Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yetkilidir." hükmünü amirdir.

 

Bu itibarla, Bakanlık Makamının 26/12/2013 tarih ve 2013/127 sayılı Olurları ile, sadece transit akaryakıtın depolandığı ve herhangi bir EPDK lisansı gerektirmeyen antrepolarda, antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilmesi; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminatın eşyaya ait toplam vergilerin %10'u olarak alınması uygun bulunmuştur.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler