AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin uygulanmasına dair usul ve esaslar (TSE Tareks uygulamaları) hk.

GENELGE (MCMB-UMCGB-2014/1)

GENELGE (MGMB-UMGGB-2014/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/1)

İçindekiler

1

Tanımlamalar ...............................................................................................................................

3

2

Başvuru .........................................................................................................................................

7

3

Uygunluk Değerlendirme ...........................................................................................................

10

 

3.1

Ek-1 Listede Yer Alan Mallar ..............................................................................................

11

 

3.2

İşaretleme Kontrolü ...............................................................................................................

11

 

3.3

Parti Teşkil Etmeyen Eşya.....................................................................................................

11

 

3.4

Standardın Kapsamı Dışı .......................................................................................................

12

4

Tespit ve Numune Alma .............................................................................................................

12

 

4.1

Numune Alma .......................................................................................................................

14

 

4.1.1

Sıvı Mallardan Numune Alma .......................................................................................

15

 

4.2

Set Halindeki Ürünler: ...........................................................................................................

15

 

4.3

Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler .......................................................

15

 

4.3.1

ANSI Standartlarına Tabi Ürünler .................................................................................

15

 

4.3.2

DIN Standartlarına Tabi Ürünler ...................................................................................

16

 

4.3.3

İşaretleme ......................................................................................................................

16

 

4.4

Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler .............................................................................................

16

 

4.5

Fiş ve Prizler ..........................................................................................................................

16

 

4.6

Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları ve Kombine Anahtarlar ...................................

17

 

4.7

Kasnaklar ...............................................................................................................................

17

5

Muayene ve Deney ......................................................................................................................

17

 

5.1

Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler: ..............................

19

 

5.2

Yapılamayan Deneyler ..........................................................................................................

19

 

5.3

Başka Bir Standarda Göre Deney ..........................................................................................

20

 

5.4

Olumsuz Sonuç ......................................................................................................................

20

 

5.5

İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden Olumsuzluk ...............................

21

6

Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler ...................................................................................................

22

7

Müteakip İthalat (Emsal) ...........................................................................................................

24

8

TSE Muafiyeti .............................................................................................................................

25

9

Teknik Problem ..........................................................................................................................

26

10

Bedelsiz İthalat ............................................................................................................................

27

11

İleri İşlem Gerektiren Ürünler ..................................................................................................

27

12

Geri Gelen Eşya ..........................................................................................................................

27

13

Geçici İthalat ...............................................................................................................................

28

14

Denetim Sonuçlarına İtiraz ........................................................................................................

28

15

Ücretler .......................................................................................................................................

28

16

Ekler ............................................................................................................................................

29

İlgi: a) 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (1 inci Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)

b) Ekonomi Bakanlığı’nın 31.12.2013 tarih ve 87068 sayılı yazı ile iletilen İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/1) İthalat Denetim Rehberi

Versiyon: RHB/ÜGD/STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ/1

Uygulama Başlangıç Tarihi: 01/01/2014

c) Sanayi Bakanlığı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) ve Enstitümüzce 15.02.2006 tarihinde yapılan toplantı tutanağı.

d) Yönetim Kurulunun 25 Haziran 2007 tarih ve XVI/70-835 no’lu kararı (V kayışı işaretleme)

e) Laboratuvarlar Dairesi Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 16.06.2006 tarih ve 47445 sayılı yazısı.

f) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri no ’lu Gümrük Genel Tebliği

g) 04/01/2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı. (haksız marka)

ı) Hukuk Müşavirliği’nin 13/01/2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı. (haksız marka)

j) Deney Laboratuvarları Merkez Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 29.10.2011 tarihli ve 380798 sayılı yazısı. (Rulman deneyleri)

k) Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihli ve 433576 sayılı yazısı (çift taraflı V kayışlarının kapsamı)

l) Ekonomi Bakanlığının 24.01.2013 tarih ve 05785 sayılı yazısı (sakıncalı firma isimleri hakkında)

m) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

n) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olup 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin tüm Tamimler yürürlükten kaldırılmıştır.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 31.12.2013 tarih ve 28868 (1 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; yürürlüğe girmiştir, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2013/1) göre sonuçlandırılacaktır.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ve eki liste (Ek-1) en son güncel hali ile Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr sayfasında yer almaktadır. Tebliğ ve eki liste yıl boyunca bu adresten elektronik ortamlarda izlenebilir.

1 Tanımlamalar

1.1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, 7/2/1967 tarih ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler ile tebliğler ve verilen talimatları ifade eder.

1.2 İlgili Mevzuat

Avrupa Birliği’nin ürün güvenliğine ilişkin yatay mevzuatının ulusal mevzuatımıza dâhil edilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” (Çerçeve Kanun), Kanunun Uygulama Yönetmelikleri (Yatay Mevzuat) ile ürünlere ilişkin standartları ifade eder.

1.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

1.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Yetkili Kuruluşun teknik görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Bakanlık (Ekonomi Bakanlığı) tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ürünleri ifade eder.

1.5 Güvenli Ürün

Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sokulması, kurulumu ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla, normal veya makul bir şekilde öngörülebilen kullanım koşullarında hiç risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir asgari ölçülerde risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma
sağlayan ürünü ifade eder.

1.6 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

1.7 İmalatçı

Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

1.8 İthalatçı/İthalatçının Sorumlulukları

İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

1.9 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

1.10 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

1.11 Ürün Denetmeni

İthalat denetimini gerçekleştiren Denetmeni ifade eder. (Ön incelemeci, Teknik İncelemeci, Heyet)

1.12 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

1.13 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

1.14 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder.

1.15 Risk Analizi

Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesinde (EK-1) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TSE risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Müdürlüğü’ne iletir.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No

Birim Adı

Birim Kodu

Hizmet Alanı

1

Ankara İthalat Müd..

 ANK

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)

2

 İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.

 AVR

(İstanbul Avrupa Yakası)

3

İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd.

AND

(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)

4

 Mersin İthalat Müd.

 MRS

(Mersin)

5

İzmir İthalat Müd.

 İZM

(İzmir, Manisa)

6

 Tekirdağ İthalat Müd.

 TKR

 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

7

 Adana Belgelendirme Müd.

ADN

(Adana, Osmaniye)

8

 Antalya Belgelendirme Müd.

ANT

(Antalya, Isparta, Burdur)

9

 Bursa Belgelendirme Müd.

BRS

(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)

10

 Çorum Belgelendirme Müd.

ÇRM

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

11

Denizli Belgelendirme Müd.

DNZ

(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)

12

 Eskişehir Belgelendirme Müd.

ESK

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

13

Gaziantep Belgelendirme Müd.

 GZT

(Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)

14

 Iğdır Temsilciliği

 IGD

(Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)

15

 Kayseri Belgelendirme Müd.

 KYS

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

16

Konya Belgelendirme Müd.

KNY

(Konya, Aksaray, Karaman)

17

 Malatya Belgelendirme Müd.

MLT

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)

18

Sakarya Belgelendirme Müd.

SKR

(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)

19

 Samsun Belgelendirme Müd.

SMS

(Samsun, Sinop, Ordu)

20

 Trabzon Belgelendirme Müd.

TRZ

(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)

21

 Van Belgelendirme Müd.

VAN

(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)

22

 Hatay Temsilciliği

 HTY

(Hatay)

1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)

2. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

3. Firmaların ödeme bilgileri dışında bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Ancak firmaların başvuru evraklarını TAREKS üzerinden aşılamaz teknik bir sorun nedeniyle elektronik imza ile yükleyememeleri ve bu evrakları elden sunmaları durumunda bu evrakların ve de Belge Net sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir. Firmaların evrakları elden sunmaları durumunda konu Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere tarafımıza aktarılmalıdır. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

4. Uygunluk denetimi faaliyetlerimizde Tebliğ eki standartların, Enstitümüz Teknik Kurulu tarafından tadil edilmesi durumunda, tadil metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen süre zarfında, ithalat işlemlerinin aksamaması ve ithalatçıların mağdur olmaması için, Teknik Kurul tarafından tadil edilmiş olan standartların lehte hükümleri tadil metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanabilecektir.

5. Hazırlık Guruplarımız özellikle İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi Faaliyetlerimizle ilgili olarak bu amaçla kullanılmak üzere standartların kapsamı, ambalaj ve işaretleme maddeleri vb. konularda firmalar veya temsilcilikler tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorulara görüş vermeyeceklerdir. Hazırlık Guruplarımız tarafından verilen görüşler uygulamaların detayı bilinmediği için yanlış yorumlara veya yorumlamalara yol açabilmekte, bu da Enstitümüzü güç durumda bırakabilmektedir. Bu amaçla taşra teşkilatımız veya firmalar tarafından yapılan bu tür talepler kesinlikle Uluslararası Gözetim Müdürlüğü aracılığıyla Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na yapılacak, İhtisas Hazırlık Guruplarımız görüşlerini bu dairemize bildireceklerdir. Daha önce görüş alınmış bir konuda yeniden görüş istenmeyecektir. Bu görüşler güncel liste halinde Enstitümüz intranet sayfasının Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı bölümünde duyurulacaktır.

6. Tebliğ kapsamında Revize edilen standardlar Standard Hazırlama Merkez Başkanlığınca Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına, Uluslararası Gözetim Müdürlüğünce de Ekonomi Bakanlığına bildirilecektir.

7. Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/1 Tebliğ eki (Ek-1) listesinde yer alan bir kısım standartların zaman içinde revize edilerek yerine yeni standartlar hazırlanıp mecburi uygulamaya konulduğunda Tebliğde değişiklik olmadığı sürece uygunluk denetimlerinde G.T.İ.P’ in karşılığındaki standartlar esas alınmalıdır.

8. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre saha incelemelerinde Enstitü Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene Gözetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 iş günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü Personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

9. Ürünlerin izlenebilirlikleri işaretleme bilgileri ile sağlanmakta olup, tüketici bu bilgilerle bilgilendirildiğinden, işaretlemelerin şekli, işaretleme bilgilerinin iliştirilmesinde ise ürünün çalışma şartları, ortamı ve kullanma ömrü dikkate alınarak ilgili standardın işaretleme maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

2 Başvuru

 • Uygunluk Denetim işlemlerinde başvurular Ekonomi Bakanlığının TAREKS Sistemi üzerinden yapılacak olup TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurular ekleriyle birlikte İthalat-Net sistemine gelecektir. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS’e aktarılacak, firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne Olumsuzluk durumu haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.
 • TAREKS’ e bildirilecek Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır:
  - Kabul: Denetleme Sonucu
  - Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu
  - Red: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu
  - Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu
  - TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu
 • Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS’e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:

o   Fatura veya proforma fatura fotokopisi

o   Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki belgelerden biri:
- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi vb.)

Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde TSE’ye elden sunulması gereken belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

TAREKS üzerinden yapılan başvuruya ilişkin sunulan başvuru dosyalarında;

a) Aynı gümrük belgesi kapsamında birden fazla G.T.İ.P.
b) Aynı G.T.İ.P. altında farklı cins, menşe, marka ürünler,
c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin sadece başvuru dosyalarından birinde bulunması yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin TSE’ye ayrıca sunulması istenmeyecektir. TSE’ye elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, TSE’ye orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

1.TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat müdürlüğüne yönlendirilecektir.

2.Ön inceleme aşamasında sadece dekont ve ücretlendirme kontrolü yapılacak olup ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun İthalat-net sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi halinde başvuru ön incelemeci tarafından teknik personele havale olmak üzere onaylanacaktır. Enstitümüze gönderilen sadece başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılacaktır.

3.İthal edilmek istenen ürünlere ilişkin olarak, TAREKS üzerinden firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuru kapsamındaki bilgiler kontrol edilecek başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya konuyu açıklayan bir yazı iletilecek ve başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır. İptal işlemi başvuru bilgilerinin yanlış veya eksik girilmesi haricinde mhiçbir koşulda uygulanmayacaktır. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılmalıdır. “TAREKS Başvuru İptal” işlemi gerektiren durumlarda dosya “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılmayacak, dosyanın iptali gerekiyorsa dosya iptal edilecek, belirli ürünlere ilişkin iptal gerekiyorsa o ürün kalemleri iptal edilecektir.

4.İptal işlemi, mevcut başvurunun incelenmesi aşamasında tespit edilen maddi hata veya hataların düzeltilerek başvurunun tekrarlanabilmesine olanak sağlayan ve firma tarafından talep edilen bir işlemdir. Bunun dışında firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, işlemden kaldırma talebinde bulunulan başvurular uygunluk denetimi olumsuz olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

5.Denetimin herhangi bir aşamasında ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, Enstitümüze TAREKS üzerinden gönderilen başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik/yanlışlık veya firma tarafından girilen bilgilerde eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılmayacaktır.

6.Başvuru sırasında firmalar tarafından sunulan her türlü başvuru bilgisinin (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.) tam ve eksiksiz olarak girildiği kontrol edilecektir.

7.Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin uygun ve tutarlı olması halinde, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak yanlış tarih ve sayılı fatura ile başvuru yapıldığı anlaşılırsa mevcut başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

8. Denetim sırasında “Red” ile sonuçlandırılan veya fiili denetim esnasında TSE tarafından verilen ek sürelerde test raporu vb. tamamlanamayan belgeler (başvuru belgeleri hariç) nedeniyle “Red” ile sonuçlandırılan; “Red: Denetleme Sonucu” durumlarında yeniden başvuru yapılamaz.

9.Firmaların “Red” almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için TAREKS’ten yeniden başvuru yaptıklarının tespit edilmesi halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Bu meyanda, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi sonucunda yeniden yapılan denetimin uygun sonuçlanması halinde, ilgili gümrük müdürlüğüne uygunsuzluğun düzeltildiğine dair yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Öte yandan, aynı fatura kapsamı ürünler için doğru GTİP beyan edilmesi suretiyle yapılan ikinci başvurular mükerrer başvuru kapsamında değerlendirilmemektedir.

10. Firmaların maddi hatalarından dolayı iptal edilmesi gerekirken iptal işlemi beklenmeksizin veya normal denetim süreci devam eden başvuru varken aynı fatura muhteviyatı ürünler için yapılan mükerrer başvuruların Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

11. Firmalara deney ücretleri hakkında bilgi verilmesi gerekmesi durumunda mutlak surette Tebliğ ve Genelge ekinde verilen GTİP karşılığı güncel standartlar dikkate alınarak www.tse.org.tr sayfası altında “Deney Hizmetleri-Deney Ücretleri” bağlantısından sorgulanarak ilgili firmaya güncel ve doğru fiyatın verilmesi ve ilgili müdürlükçe tespit edilen bu fiyat konusunda ilgili laboratuvarın da bilgilendirilmesi, ilgili müdürlük ve laboratuvar tarafından tespit edilen fiyatların farklı olması durumunda ise deneylere firmadan onay alınmadan başlanmaması gerekmektedir.

12. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

13. Uygunluk Denetimi talep edilen Standard sistem tarafından otomatik olarak gelecek olup, GTİP karşılığında bulunan standard kapsamında değil de uluslararası standardlara göre uygunluk denetimi istemesi halinde firma talep edilen standardları mutlaka belirtecektir.

14. 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Uygunluk denetimi işlemleri anılan Tebliğ kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede ithalatçı tarafından başvuru formunun doldurulması sırasında listede yer alan Standardlar hakkında ve testlerin tamamını yaptırıp-yaptırmayacağı, yaptırmayacaksa, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip, olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hakkında ithalatçıya bilgi verilecek olup, firmalar uygunluk denetimi müracaatlarında (Ek- 12) Bilgi formu’ nu doldurup başvuru ekleri bölümünden sisteme yükleyeceklerdir.

15. Firmaların başvuru formlarında ve başvuru formu eki faturasında ürünün standardına göre sınıflandırma yapılmamış ise firmalardan başvuru formu eki olarak ithal edilecek ürünlerin standardın istediği şekilde sınıf, tip, tür, çeşit vb. olarak tasnif edilmiş firma beyanını yazılı olarak sisteme yüklemesi istenilebilecek, gümrük tespitlerinde bu beyan, ürün ve standardına göre tespit yapılarak numuneler alınacak olup, gerekiyorsa ithalat birimlerimizce laboratuvara sevk edilecek ürünlerin tasnifi sağlanarak, laboratuvara sevk edilecektir.

16. Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Uluslararası Muayene ve Gözetim Grup Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.

3 Uygunluk Değerlendirme

 • Ürünlerin ilgili standart veya standartlar kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili standart veya standartların gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
 • Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, sertifika vb.) talebi içeren ve eksikliği ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini belirten bir mesaj kullanıcıya iletilir.
 • Bu süre içerisinde belgelerin TAREKS’e yüklenmek yoluyla sunulamaması durumunda başvuru “Red: Denetleme sonucu” ile sonuçlandırılır.

a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,
b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre verilir.

 • Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, denetim işlemi duruma göre “Kabul: Denetleme Sonucu” veya “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
 • İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’te ilan edilir. Durum ayrıca ilgili Gümrük idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.
 • Firmaların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eksik ve ilave belgelerin giderilmesi konusunda girişimde bulunmuş olmasına rağmen, verilen sürenin yeterli olmaması durumunda, firmanın başvurusu halinde bu süre TSE tarafından ilgili başvuruda verilen sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Verilen sürelere rağmen, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili Gümrük idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.
 • Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır.
 • Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
 • Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından, teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
 • Diğer taraftan, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına iletilir.
 • TSE tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

3.1 Ek-1 Listede Yer Alan Mallar

 • Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanacaktır. Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmayacak ve “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Ek-3 Uygunsuzluk Yazısı ile olumsuzluk gümrüğe bildirilecektir.
 • Önemli Not: Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine istinaden yapılmayan deney ücreti firmaya iade edilecektir.

3.2 İşaretleme Kontrolü

 • Ürünün üzerinde ilgili standardında öngörüldüğü biçimde marka veya model vb. bilgilerin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması gerekmektedir.

3.3 Parti Teşkil Etmeyen Eşya

 • Firma tarafından yapılacak ithalat başvurusu, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre TAREKS tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde söz konusu başvurunun PTE kapsamında olup olmadığına karar verilecektir.
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki listede (Ek-1) yer alan ürünlerden, “parti teşkil etmeyen” Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak, ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirildikten sonra, “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.
 • TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda ürünler farklı modelde tanımlanmış olmasına rağmen ürünlerin ilgili standardlarının tip, tür, sınıf, parti miktarı özelliklerine dikkate alındığında aynı tip sayılması durumunda toplam miktar dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır (Örneğin: V kayışlarında 4PK, 6PK gibi modeller ayrılmasına rağmen tüm PK’ ların aynı olması).

3.4 Standardın Kapsamı Dışı

 • G.T.İ.P.’i tespit edilen eşya, ilgili Standard veya Standardlardan birine göre uygunluk denetimine tabi tutulacak, laboratuarlarımızca yapılan Uygunluk Denetimi sonucuna veya tespit edilebiliyor ise inceleme heyeti tarafından gümrük sahasında yapılan inceleme sonucuna göre ve / veya teknik inceleme uzmanı tarafından yapılan tespite göre söz konusu Standardların hiç birinin kapsamına (teknik bir nedenden dolayı) girmemesi durumunda başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Ürün GTİP’inin Tebliğ eki listede olmasına rağmen ürünün ilgili standart/standartlar kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle sonuçlandırılır.
 • Önemli Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir.
 • Başvurunun “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılabilmesi için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

4 Tespit ve Numune Alma

 • Gümrükte yapılan incelemelerde Numune Alma Tutanağı (Ek-1) (numune alınsın, alınmasın) kullanılacaktır. Ancak numune alınmaması durumunda neden alınmadığı, inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme yapılması halinde tutanaktaki “numune alma” ifadesinin üzeri çizilerek “inceleme veya tespit” yazılıp düzenlenecektir. Tutanak, Gümrük yetkililerine/Ürün denetmenlerine mutlaka imzalattırılacaktır.
 • Gümrüklerde kapsam ve tespit için numune alınması durumunda tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter sayısı kadar numune alınacak olup, ilgili Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucuna göre kapsam dışı uygulaması/ilgili standardına göre muayene ve deney için İthalat-Net sistemi üzerinden laboratuvara sevk edilecek, laboratuvarlar da muayene ve deney raporlarının sonucunu sisteme ekleyerek İthalat-Net sistemi üzerinden ilgili birimimize bildirecektir.
 • Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (ürün adı, marka, model, seri numarası vb.) tüm işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.
 • Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.
 • Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de (Ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.
 • Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
 • Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları Enstitüsü İthal Malları için Numune Alma Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerden numune alma miktarı İthalat-Net sisteminde otomatik olarak tanımlanmış olup, eğer alınacak numune miktarı belirtilmemiş ise; ithale konu ürünün 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli listedeki G.T.İ.P no’su karşılığında yer alan standardında eğer parti tanımlanmış ve numune alma metodu belirtilmişse standardın bu maddesine göre numune alınacaktır. Belirtilmemiş ise inceleme heyetlerimiz malın standardında belirtilen sınıf özelliklerini dikkate alarak
  partiden sınıf özelliklerini tanımlayacak sınıf, çeşit, tip, tür, vb. modellerden numune alacaktır. Alınacak numune miktarı, sistemde teknik incelemeci tarafından açıklama kısmına yazılacaktır.
 • Ürünün kalem çeşidinin fazla olduğu hallerde, ithalatçı firma yetkilisi veya yetkili temsilcisinin numune alma tutanağı üzerine “Alınan numuneler tüm partiyi temsil eder. Kendi rızamızla partideki tüm kalemler yerine sadece ………adet tip’ ten numune alınması tarafımızdan kabul edilmiştir.” şeklinde beyan etmesi durumunda partinin miktar ve tipinin her ikisini de temsil edecek şekilde en az % 51’lik kısmını kapsaması şartıyla bütün tiplerden numune alınmayabilir.
 • Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.
 • Gümrük sahasından numune alınırken ve/veya laboratuvara sevk edilirken numuneler işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde bantlanarak etiketlenecektir.
 • Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir.
 • TS 198 sayılı Türk Standardı V kayışlarını boyutlara göre değil tip ve sınıfları esas alarak tasnif etmektedir. Bu bakımdan Uygunluk denetimlerinde sadece standardda belirtilen sınıf ve tiplerden numune alınacaktır. Numune alma sırasında laboratuvarın deney kabiliyeti de dikkate alınarak tüm partiyi temsilen mümkünse 800 - 2400 mm arasındaki boyutlardan numune alımına özen gösterilecektir.
 • TS 198 (1998) ve TS 198 (2009) standardlarında çift taraflı kayışlarla ilgili herhangi bir açık tarif, sınıflandırma, özellik ve deney bulunmadığından, çift taraflı bütün V-kayışları kapsam dışı olarak değerlendirilecektir.
 • TS 6269 standardı kapsamı rulmanların laboratuvarımız tarafından kapsam tespitinin daha kısa sürede yapılabilmesini teminen ithalatçı firmalardan rulmanların malzemesine dair bilgi ve dokümanlar istenecek ithalatçı firmanın bu bilgileri sunması halinde numuneler ile birlikte ilgili laboratuvara gönderilecektir.
 • TS 6269 standardı kapsamı rulmanların parti tanımında anılan standardın numune alma maddesi dikkate alınarak; bir seferde sunulan aynı, sınıf, tip, tür, cins, boyut ve aynı temel semboldeki rulmanlı yataklar bir parti sayılacaktır.

4.1 Numune Alma

 • Kablo, hortum vb. numuneler plastik güvenlik bantları ile alınacaktır.
 • Tüp vb. ürünler rosetelinlerle mühürlenerek alınacaktır.
 • Diğer ürünler plastik güvenlik torbalarında alınacaktır.
 • Bunların mümkün olmadığı durumlarda Numune Tanıtım Etiketi kullanılacaktır.
 • Numune alma tutanağına Plastik güvenlik torbalarının (Deney ve Şahit) numarası da yazılacak ve tutanağın bir nüshası torbaya, bir nüshası da güvenlik torbasının dışında mutlaka deney talep yazısının ekine konacaktır.
 • İnceleme heyetleri plastik güvenlik torbalarının üzerindeki bilgileri eksiksiz dolduracaktır.
 • Firma dosyaları laboratuvarlara intikal ettirilirken plastik güvenlik numarasına atıfta bulunacaktır. Numune alma tutanağının torba içinde olduğu belirtilecektir
 • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı mallar laboratuvara teslim edilmek üzere firmaya elden verilecektir.
 • Not: Tüm yazışmalarda deney ve şahit için alınan güvenlik torbalarının/güvenlik bantlarının / rosetelin mühürlerinin numaraları da yazılacaktır.
 • Ürün çeşidinin fazla olduğu beyannamelerde; şahit numuneler gümrük alanında Güvenlik torbası ile alınacak ancak asıl numuneler numune tanıtma kartı ile alınarak ilgili ithalat birimimizce değerlendirildikten sonra (Kapsam dışı, deneye gidecek ürün tespiti vs. ) deney için gönderilen numuneler güvenlik torbasına konularak laboratuvara sevk edilecektir. Yapılan işlemler ise tutanağa kaydedilecektir. Asıl numunelerin güvenlik torbalarının laboratuvarca açılması ve farklı bir laboratuvara sevki söz konusu olduğu durumlarda bu işlem tutanak altına alınarak sevki yapılacaktır.
 • Tebliğ kapsamında yapılan tüm uygunluk denetimi işlemlerinde numuneler mutlak suretle Enstitümüz personeli tarafından alınacak ve testlerin yapılacağı laboratuvarlara sevki Enstitümüzce sağlanacaktır.

4.1.1 Sıvı Mallardan Numune Alma

 • · Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb. içermeyen) ve sağlam şişelerde alınacaktır. Her bir şişe üzerine (şahitlerde dâhil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini içerecek şekilde merkezden gönderilen numune tanıtım kartı ile etiketleme yapıldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle plastik güvenlik torbalarına konacak, numune alma tutanağına güvenlik torbasının numaraları yazılacak, asıl numune 24 saat içerisinde laboratuvara teslim edilecek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuvarımız açılmış, kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan plastik güvenlik torbaları ile gelen numunelere işlem yapmayacak olup; bu durum firmaya bildirilecek ve firmadan (Ek-5) Taahhütnameyi doldurarak İthalat-Net sistemine yüklemesi istenilecektir.) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.
 • NOT: Güvenlik torbasının olmadığı durumlarda güvenlik kilidi, plastik güvenlik bandı, plastik mühür ve mühürlü tanıtım etiketi kullanılarak numune alınacak ve bu durum ön yazı ve tutanaklarda belirtilecektir.

4.2 Set Halindeki Ürünler:

 • Set halinde gelen El Aletlerinde, set halinde numune alınacak olup; G.T.İ.P no’ su tespiti yapılan eşyanın ithalinde uygulanacak esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir örneği ilişik 2011/40 sayılı Genelgesinde yer almaktadır. (Ek-4)

4.3 Boru Bağlantı Parçaları, Flanşlar, Borular Gibi Ürünler

4.3.1 ANSI Standartlarına Tabi Ürünler

 • ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin, ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan tesislerin sahipleri tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ANSI standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere teslim edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili tesis sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun olduklarını ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın (Ek-8) olması şartıyla, yurtiçinde yapılabilen
  testler itibariyle ANSI standartlarında belirtilen kriterlere göre sonuçlandırılır.
 • Firmalar, ANSI standartlarına göre üretilmiş 7307.91.00.00.00 GTİP'li flanşların ithalat işlemlerini yukarıda belirtilen şekilde sonuçlandırılmasını seçebileceği gibi, ürünlerin TS EN 1759-1 standardı kapsamında da değerlendirilmesini talep edebilir.

4.3.2 DIN Standartlarına Tabi Ürünler

 • DIN 11850, 11851, 11852 standartlarına göre üretilmiş paslanmaz boru bağlantı parçalarına ilişkin başvurular; bu ürünlerin, DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standartlarında parça kullanan gıda sanayi tesisleri sahipleri tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ithalatçı firmaların söz konusu ürünleri anılan tesislere temin edeceklerine ilişkin yazılı beyanı ile ilgili tesis sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın (Ek-9) olması şartıyla, söz konusu standartlarda belirtilen kriterlere göre yurtiçinde yapılabilen testler itibariyle sonuçlandırılır.

4.3.3 İşaretleme

 • Boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin her bir standardın işaretlemeye ilişkin farklı yükümlülükler getirmesi ve ürünlerin standardında belirtildiği biçimde işaretlenip işaretlenmemesinin ürünün güvenliğine ilişkin bir ölçüt olmaması nedeniyle ithalat denetimleri işaretlemeyle ilgili kriterler aranmaksızın sonuçlandırılır. Öte yandan, ürünle, bu ürüne ilişkin belgelerde beyan edilen ürün arasında illiyet bağının kurulmasını temin edecek üretici ismi veya markası gibi işaretlemelerin, ürünler üzerinde bulunması gerekmektedir. Buna ilaveten, her bir boru bağlantı parçası, flanş, boru vb. ürün asgari olarak, çap veya ölçü bilgisi (metrik/inç vb.) veya DIN (Diameter nominal) ile işaretlenmelidir. Diğer taraftan, ilgili standardın kapsamı dışında olan ürünler için, ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir.

4.4 Kalsiyum Karpit Cinsi Ürünler

 • TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için yapılan kapsam dışı başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi halinde yapılacak denetimde, söz konusu ürünlerin asetilen üretiminde kullanılıp kullanılmayacağının tespiti amacıyla firma tarafından ithale konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

4.5 Fiş ve Prizler

 • 8536.69.90.00.11 GTİP'li ev tipi fiş ve soketlerden Türk tipi olanlar TS IEC 60884-1 ve TS 40 standartlarına, Türk tipi olmayanlar TS IEC 60884 standardı Bölüm 1'e, farklı tipleri (Türk tipi/Türk tipi olmayan) bir arada barındıran fiş ve soketler ise TS IEC 60884 standardının Bölüm 2-5'ine göre denetlenecektir. Denetimlerde akredite kuruluştan alınmış sertifika ve raporların ibrazı yeterli olmakla birlikte, söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi durumunda, ürünler bahse konu standardın kapsamında bulunan muayene ve test işlemlerine tabi tutulur.

4.6 Vidalar Ve Somunlar İçin Montaj Takımları -Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar

 • TS 3794 standardına tabi ürünlerin anılan standardın işaretleme maddesine ilişkin uygunluk denetimi işlemleri ithalatçının talebi halinde, özellikle işaretleme için atıf yapılmamış bile olsa TS 3794 standardının atıfta bulunduğu uluslararası standartların işaretleme maddesine göre yapılan testler itibariyle sonuçlandırılır.

4.7 Kasnaklar

 • TS 148 sayılı standardına tabi çapı 150 mm'den büyük kasnaklar için ürün üzerinde “TS 148” ibaresi aranmaz.

5 Muayene ve Deney

 • İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyetleri ile ilgili olarak Enstitümüz laboratuvarları deneyleri yapmak/yaptırmakla ve sunulan akredite raporları değerlendirmekle görevlidirler.
 • Ürün işaretlemesinin tamamlattırılmasının mümkün olmadığı hallerde örneğin işaretlerin silinmeyecek, bozulmayacak şekilde imalat sırasında yapılmasının istendiği hallerde bu husus ithalatçı veya temsilcisi bilgilendirilerek olumsuzluk tebliğ edilecek, firmanın daha fazla mağdur olmasının önüne geçilebilmesini teminen firmanın mutabakatı çerçevesinde mallar deneye alınmayabilecektir.
 • Firma talebi halinde Uygunluk Denetimine esas testlere standardda ki sırasına göre başlanacak, sonucun Olumlu çıkması halinde laboratuvarlarımızca düzenlenen Olumlu rapora istinaden ilgili müdürlükçe başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Testlerden birinin olumsuz çıkması halinde Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak laboratuvarlarımızca düzenlenen olumsuzluk raporu ilgili müdürlükçe firmaya İthalat-Net sisteminden bildirilecektir.
 • Ürüne ilişkin yapılan ilk test ve deneyin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru olumsuzlukla sonuçlandırılmadan önce firmaya olumsuzluk bildirilir. Yapılan test ve deneyleri olumsuz çıkan ürünler için firma isterse aynı standart kapsamı testlerin tekrarlanmasını veya Tebliğin Ek-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlardan biri kapsamındaki testlerin uygulanmasını talep edebilir.
 • Firmanın itirazı halinde testlere olumsuz çıkan testten başlanacaktır. Firma söz konusu talebini (itiraz-deney tekrarı veya başka bir standarda göre deney talebi) Tebliğin EK-4’ünde yer alan “Test Tekrarı Talep Formu” nu doldurarak 7 (yedi) iş günü içerisinde TAREKS’e yüklemek suretiyle beyan eder. Yedi iş günü içerisinde firmadan böyle bir talebin gelmemesi ya da bahse konu talep formunun sisteme yüklenmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “Denetim Sonucu: Red” ile sonuçlandırılır.
 • İlgili standart kapsamında gerçekleştirilen test ve muayene işlemlerinde, firma tarafından yapılan beyanların uygunluğunun esas alınması ve teyit edilmesi gerektiğinde, ithalatçılar tarafından başlangıçta yapılan beyanların yanlış veya eksik olduğunun belirtilmesi durumunda, söz konusu firmaların yeniden beyanda bulunmak suretiyle test ve muayenelerin tekrarını talep etmeleri halinde, test ve muayeneler bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir.
 • Yapılan muayene ve deneyler sonucunda olumsuzluğun kesinleşmesi halinde başvuru, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.
 • Laboratuvarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuvarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.
 • Laboratuvarlarımızca ilgili standardına göre yapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenecek raporlarda ithal edilmek istenen ürün, ilgili standartta belirtilen sınıf, tip, tür, vb. bilgileri içerecek şekilde tanımlanacaktır.
 • İthalat birimlerimizce aksi belirtilmedikçe; ilgili laboratuvar alınan numunelerin gümrük tespitindeki tutanak bilgilerini de içeren, standardın sınıf, tip, vb. bilgilerine göre sınıflandırmasını yapacak, aynı sınıftaki aynı tipler bir grup sayılacak ve bu grubu temsil eden bir ürün üzerinden deneyler yapılacak, yapılan gruplandırma ve hangi tipleri temsil ettiği düzenlenecek raporda belirtilecektir. Deney yapılacak tiplerin belirlenmesinde sorunlar yaşandığından ve aynı tip, tür, sınıf vb.de olan ürünlerin her birine deney yapıldığından deney yapılacak tip miktarı belirlenemeyen ürünler ile ilgili olarak laboratuvardan deney talebi yapılırken partinin %51’ini temsil etmesi kaydıyla gönderilen ürünlerin aynı tip, tür, sınıf vb. olması halinde kaç tip üründe deney talep edildiği mutlaka belirtilecektir.
 • İlgi (c)’de kayıtlı tutanak çerçevesinde TS ISO 2725-1 “Cıvata ve Somunlar için Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar- Boyutlar” standardının kapsamındaki anahtarlara yapılan uygunluk denetimlerinde, “boyutlar” aranmayacak olup; Standardın atıf yaptığı diğer deneyler yapılacaktır.
 • Set halinde gelen El Aletlerinde seti teşkil eden bütün parçalar üzerinde boyut muayenesi yapılacaktır. Diğer deneyler ise belirli tipler üzerinde (anahtarları temsilen, lokmaları temsilen, tornavidaları temsilen, penseleri temsilen vb.) yapılacaktır.
 • Rulman ithalatı ile ilgili deney talepleri ve numuneleri Gebze Makine Laboratuvarı Müdürlüğü yerine Ankara (OSTİM) Enerji Sistemleri Makine ve Malzeme Laboratuvarına gönderilecektir.
 • “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şeritlerin” ithalattaki uygunluk denetimi işlemleri TS EN 10341 standardına göre yapılabilen deneyler yönüyle sonuçlandırılacak olup, bu ürünlerin numune miktarı Ocak 2005 numune alma kitapçığında 1 metre olarak belirtilmiş olmasına rağmen Standard gereği bu ürünlerden 2 metre numune alınacaktır.
 • 7210.12.20.00.11, 7210.12.20.00.80, 7210.50.00.10.11 ve 7210.50.00.90.11 G.T.İ.P. numaraları karşılığında yer alan TS EN 10202 standardı kapsamındaki tenekelerle ilgili
  ithalatlarda iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesini teminen uygunluk denetimlerinde ilgili standardın istediği bazı muayenelerin rulo üzerinde yapılması gerektiğinden ve rulo tenekelerin tamamının numune olarak alınıp laboratuvara sevki mümkün olmadığından bu ürünlere Teknik Problem uygulaması yapılacak olup, rulo üzerinde yapılması gereken muayene ve deneylerin yapılabilmesi ve ilgili laboratuvarca yapılması gereken deneyler için numune alınmak üzere oluşturulacak inceleme heyetine ilaveten Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığından deneyleri yapabilecek yeterlilikte bir uzman personel talep edilecek ve ürün üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler yapılarak tutanak düzenlenecektir. Usulüne uygun olarak alınan numuneler Ambalaj laboratuvarına sevk edilecek ve laboratuvarca tutanak dikkate alınarak tüm muayene ve deneyleri içerecek şekilde deney raporu düzenlenecektir.
 • TS 8987 standardı kapsamında ilgili standardın işaretleme maddesinde belirtilen imalat tarihi (ay ve yıl olarak) ifadesinin yoruma açık bir husus olmakla beraber imalat tarihi bilgisinin kodlama ile verilemeyeceği ifadesinin de ilgili standardda yer almaması nedeniyle, ilgili ürün üzerinde imalat tarihi (kod ile veya açık olarak) verilmişse ve bu husus muayene eden kişi/kişiler tarafından da görülmüş ise, bu standarda göre imalat tarihi ile ilgili işaretleme yeterli kabul edilecek, bu nedenle üretici firmanın ürün üzerinde yaptığı imalat tarihi ile ilgili işaretlemenin ne anlama geldiğini ilgili birimimize beyan etmesi şartıyla bu işaretleme bilgisi uygun olarak değerlendirilecektir.
 • Çakmakların Laboratuvarlarımız tarafından yapılan, TS EN ISO 9994 sayılı standard da istenilen “Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık” deneyinin uygulamasında azami hassasiyet gösterilecektir.
 • Laboratuvarlarımız açılmış, kapatılmamış plastik güvenlik torbası ile gelen numunelere ve laboratuvara intikal etmeyen numunelere işlem yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yapılarak numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin gönderildiği birime bildirilecektir. Şüphe durumunda durum Genel Sekreterliğe aktarılacaktır.
 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin TS, EN, ISO, IEC ve ETSI Standardlarına göre yapılan uygunluk denetimlerinde, işaret ve ambalajlamasında standardın numarası, standardın yayım tarihi ve TM rumuzu aranmayacaktır.
 • Standardın öngördüğü testlerin Enstitümüz laboratuvarları dışında, yerli üreticilerin laboratuvarlarında yapılması halinde, Enstitümüz teknik personeli muhakkak surette testlere nezaret edecektir.

5.1 Yurt İçinde Yapılabilecek Testler İtibariyle Sonuçlandırılacak Ürünler:

 • V-kayışlarıyla ilgili TS 198, segmanlarla ilgili TS 2264, rulmanlarla ilgili TS 6269, sac şeritlerle ilgili TS EN 10341, kasnaklarla ilgili TS 148, kibritlerle ilgili TS 3778 EN 1783 ve amortisörlerle ilgili TS 3034 standartlarına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hâlihazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılır.

5.2 Yapılamayan Deneyler

a) Uygunluk denetimine esas alınan testlerin yurt içinde yapılamaması,
b)Muayene ve testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,
c) Muayene ve testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,
d) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,
e) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

 • durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterlidir. Bu tür başvurular yüklenen test raporlarının Teknik İncelemeci tarafından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “Kabul: Denetleme Sonucu” şeklinde sonuçlandırılır.
 • “İbraz edilen test raporları ilgili laboratuvarlarımızca değerlendirilecek olup uygunluk denetimi yapılan testlerle birlikte sonuçlandırılacaktır.”
 • Yukarıda belirlenen hallerde, akredite kuruluşlardan alınmış test raporlarının fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır.

5.3 Başka Bir Standarda Göre Deney

 • · Uygunluk denetimi 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki (Ek-1) sayılı listede belirtilen standarda göre yapılacaktır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) standardlarına veya varsa ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere göre de yapılabilecektir.
 • · 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, Tebliğin EK-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlara(TS, EN, ISO, IEC, ETSI) göre her defasında deney ücreti alınmak şartıyla yeniden Uygunluk Denetimi yapılacaktır. Bu durumda test yapılacak numune kalmaması halinde şahit numune üzerinde testler yapılacaktır.

5.4 Olumsuz Sonuç

 • 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan Uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, İthalat-Net sistemi üzerinden konu olumsuzluğa ilişkin test raporları ile birlikte firmaya bildirilecek ve 7 iş günü itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz sonuçlanması halinde başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacak, gümrüğe hitaben EK-3 Uygunsuzluk Yazısı hazırlanacaktır.

5.5 İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden Olumsuzluk

 • Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi yönlerden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu sonuç alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri (malın standardında imalat sırasında yapılmış olması özellikle belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri hariç), ilgili gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve Enstitü’nün görüşü alındıktan sonra, gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada, Enstitü elemanlarının gözetiminde ilgili standardın öngördüğü şekilde yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak uygun görülür.
 • Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın kullanma kılavuzunu tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma kılavuzu (orjinali ile birlikte) “uygunsuzluğu” raporlayan ilgili laboratuvar tarafından incelenir ve kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün ambalajı üzerine kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar açılmadan) iliştirilmesi sağlanır ve bu işlemlerin tamamlanmasını (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir.

6 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

 • Yurt Dışı TSE belgeli ürünlerin ithalatında; yurt dışındaki imalatçının belgeli olması durumunda, belge kapsamındaki ürünleri hangi kişi ve/veya kuruluş ithal ederse etsin parti malının müracaat formunda belirtilen beyannameye uygunluğu kontrol edilecek, malın işaretlemesinin standarda uygunluğu ve TSE Markasının bulunup bulunmadığı, söz konusu malların belgede belirtilen imalat yerinde belge kapsamı marka ile imal edilip edilmediği, belge kapsamında olup olmadığı bir tutanakla tespit edilecektir.
 • Yurt içindeki firmanın TSE belgeli olması durumunda, bu firma üretici firmanın şubesi olarak faaliyet gösteriyorsa ve/veya üretici firmanın sermayesi ile kurulmuşsa ve/veya ana firmanın ortağı ise ithal partinin ürün sorumluluğunu, üstlenmesi durumunda belge muafiyeti ithalatçı başka firmalara da tanınacaktır. Bu uygulama belgeli firmanın önceden muafiyet tanınacak firmaları bildirmesi ve gerekli taahhütnameyi (noterden) sunması halinde yapılacaktır. Belgeli firma onaylı listeye ilave talebinde bulunabilecektir.
 • Yurt içindeki belgeli firmanın yurt dışındaki ana firmanın şubesi ve/veya ortağı olmaması durumunda, sadece kendisine belge muafiyeti tanınacaktır. Bu durumda belge devri, taahhütname karşılığı yetki devri gibi işlemlere kesinlikle izin verilmeyecektir.
 • Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlerin ithalatında ürünlerin belge kapsamında olup olmadığının kontrolü amacıyla üretici firma faturasının eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ürüne ait test raporlarının ve/veya belgelerinin fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır.
 • Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin uygunluk denetimi, ürüne ait test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde ürünlerin belge kapsamında olduğunun tespiti yapılmak kaydıyla deneyleri yapılmaksızın evrak üzerinden sonuçlandırılacaktır. Bu çerçevede Yurt Dışı TSE Belgesi olan ürünlerin test raporlarının ve/veya belgelerinin sunulması halinde rapor/belge incelemeleri, incelemeyi yapan ithalat birimlerimiz tarafından yapılacak olup, ithale konu ürünlerin sunulan rapor/belge kapsamında olup olmadığının tespitinde tereddüt hâsıl olması durumunda, ilgili laboratuvar ve/veya ilgili ürün belgelendirme birimlerinin görüşü doğrultusunda işlem yapılacak ve raporların/belgelerin uygun bulunması halinde “Kabul: Denetleme
  Sonucu”
  ile sonuçlandırılacaktır.
 • Yapılan uygunluk değerlendirmesinde ithale konu ürünün Yurt Dışı TSE Belgesi kapsamında olmadığının tespiti halinde normal ithalat prosedürüne göre işlem yapılacaktır
 • Enstitümüzden Yurt Dışı TSE Belgesi olan ancak ürünler üzerinde ve/veya ambalajı üzerinde TSE logosu ve ilgili standardın istemesi halinde Standard numarası olmayan ürünlere (İlgili Belgelendirme Müdürlüğünce işaretleme hususunda muafiyet tanınmış olanlar hariç) Yurt Dışı Belgesi Kapsamında işlem yapılmayacak, normal uygunluk denetimi işlemi yapılacaktır.
 • Diğer hususlarda Genelge MGMB-UMGGB-2014/1’ e göre işlem yapılacaktır.
 • Yurt Dışı TSE Belgeli firmanın ürünleri üzerinde TSE Markası ve ilgili standardın istemesi halinde standardın işaret ve numarasının bulunmadığı veya söz konusu ürün üzerinde bu işaretlerin yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, ürüne ait tekli veya çoklu ambalajlar üzerinde bu işaretlerin bulunması yeterli kabul edilecektir. Burada belirtilmeyen hususlarda “Ürün Belgelendirme Yönergesi” esas alınacaktır.

İthal edilmek istenilen ürünün Yurt Dışı TSE Belgesi olmamasına rağmen ürün, ürün ambalajı veya ürüne eşlik eden evraklar üzerinde TSE markası bulunduğunun tespit edilmesi halinde durum Uzlaşma Komisyonunda görüşülerek karara bağlanması amacıyla müracaat dosyasının 1 (bir) nüshası (mümkünse ürüne ait fotoğraf ve/veya ürünün kendisi dosyaya iliştirilerek) MGMB’ na gönderilecek olup, konu Uzlaşma Komisyonunda karara bağlanana kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

1. TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.

2. Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na aktarılacaktır.

3. Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.

4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı 'na yazılı bilgi verecektir.

5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı’na yazılı şekilde bildirilecektir.

7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.

8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden ) silinmesinin mümkün olması ve firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-6) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza
edilecektir.

9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

7 Müteakip İthalat (Emsal)

2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki (Ek-1) listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları; firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu belirtmesi şartıyla G.T.İ.P. ’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda 18 Kasım 2013’ten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili olarak deney raporu düzenlenme tarihi esas alınarak 12 ay süre ile kabul edilecektir. 18 Kasım 2013’ten sonra çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş ürünlerle ilgili olarak 2014/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki (Ek-1) listede yer alan ve testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları; firmanın olumlu raporu sisteme yükleyip, emsal rapor olduğunu belirtmesi şartıyla G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, modeli, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda deney raporu düzenleme tarihi esas alınarak, TAREKS Başvuru Evrak tarihinden geriye dönük olmak üzere 6 ay süre ile kabul edilecektir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmadan evrak üzerinden kontrol edilecektir. İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının tespiti halinde ürün teste tabi tutulur. Ayrıca, ithalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilecektir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P. numaralı ürünler kontrole tabi tutulacaktır. Bu kapsamda yapılan uygunluk denetiminden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilecektir.

Laboratuvarlarımızca yapılan muayene ve deney sonucunda ilgili standarda uygunluğu tespit edilen ürünlerin müteakip ithalatlarında; firmanın daha önce düzenlenen belge kapsamında ithal ettiği ürünler ile yeni müracaatı kapsamı ürünlerin G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, modeli, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olması, firmanın daha önce düzenlenen belge ve/veya başvuru numarası, laboratuvarca düzenlenen rapor ön yazısı, ürünün faturasını müracaat sırasında İthalat-Net sistemi üzerinden sunması ve açıklama kısmına daha önce alınan Kabul: Denetleme Sonucu olduğuna ilişkin açıklama yapması durumunda gümrükte muayene edilen malların ilk parti ile aynı olduğunun tespit ve tevsiki halinde (Daha önceki ürün faturası, muayene deney raporunun bir nüshası ve varsa düzenlenen belgenin firma tarafından sistemdeki müracaat dosyasına eklenmesi istenecektir.) İthalat-Net sistemi üzerinden ithalat birimlerimizce “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. 

Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine istinaden yapılmayan deney ücreti firmaya iade edilecektir.

Firmaların emsal talebini ithalatta uygunluk denetimi hizmeti veren tüm birimlerimize yapabilecek olup bütün birimler daha önceki emsal rapora göre işlem yapabilecektir. Öte yandan, fiili denetime yönlendirilen, Tebliğ kapsamı yangın söndürücü veya yangın söndürücü maddelerin tümü mümkün olması halinde test ve deneye tabi tutulur, bunun mümkün olmaması halinde ise akredite kuruluşlardan alınmış test raporlarının ibraz edilmesi gerekir. Bahse konu ürünlere ilişkin uygunsuzluğa rastlanılması halinde denetim konusu ürün ve üretici/ithalatçı firma bilgilerinin yetkili kuruluş tarafından piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmesini teminen Ekonomi Bakanlığı’na aktarılmak üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

8 TSE Muafiyeti

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri 2014-1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelendikten sonra düzenlenen muafiyet belgesine istinaden aşağıda örnek olarak yer alan tablo, Enstitünün elektronik sistemi üzerinden doldurulur. Söz konusu tabloda,

- Firma Vergi Numarası: İthalatı yapan firma vergi numarası
- Firma Unvanı: İthalatı yapan firmanın unvanı
- Muafiyet Belgesi No’su: Enstitü tarafından verilen marka kullanım sözleşmesine istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası
- Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler: Enstitü tarafından verilen muafiyet belgesinde hangi GTİP’lere muafiyet sağlandığı
- GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar: Muafiyet belgesi kapsamında muafiyet sağlanan GTİP’lerden, firmanın kapasite raporuna istinaden muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı
- Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Muafiyet belgesinin geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri bilgileri girilerek doldurulacaktır.

Tablo Örneği:

Sıra No

Vergi Numarası

Firma Unvanı

Muafiyet Belgesi
No'su

Muafiyet Belgesi
Kapsamı GTİP'ler

GTİP için Kapasite Raporunda
Belirtilen Azami Miktar

Muafiyet Belgesi
Başlangıç ve Bitiş
Tarihleri

1

123456789

ABC Ltd. Şti.

100250400*

7211.23.20.10.00

250

01/01/2013-
31/12/2013

7218.10.00.00.00

320

3813.00.00.00.13

180

* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı farklılık gösterebilir.

Firmanın bahse konu GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP’in Enstitü tarafından verilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında olması ve başvuru tarihinin sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru risk analizine yönlendirilir.

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri 2014-1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelemelerinde dikkat edilecek hususlar:

- Kapasite Raporunda yer alan “Üretim Konusu” ürün için yalnızca “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE)” kabul edilecektir. TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK), TSE Muafiyeti başvurularında kabul edilmeyecektir.

- Kapasite Raporu “Üretim Konusu” tablosunda birden fazla ürünün yer alması durumunda, hangi “Üretim Konusu” ürünün Türk Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz olduğu, Kapasite Raporu Tablo IV Yıllık Tüketim Kapasitesi bölümünde yer alan ve muafiyet talep edilen ürünlerin Türk Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz “Üretim Konusu” ürünün girdisi olup olmadığı titizlikle incelenecek, Kapasite Raporu Tablo III Kapasite Hesabı ve diğer Tablolar da incelenerek muafiyet talep edilen ürünlerin Kapasite Raporu “Üretim Konusu” Türk Standardlarına Uygunluk Belgesine haiz ürünün girdisi olup olmadığı mutlaka doğrulanacak ve Kapasite Raporunda belirtilen kotalara uygun talepler kabul edilecektir. 

Aksi durumlarda Muafiyet Talepleri kabul edilmeyecektir. TSE Muafiyeti başvurularında Muafiyet Başlangıç-Bitiş Tarihleri belirlenirken Kapasite Raporu ve TSE Uygunluk Belgesi Geçerlilik tarihleri dikkate alınacaktır.

İlgili Oda tarafından Kapasite Raporları hazırlanırken üretim tesislerinin günde 8 Saat ve yılda 300 gün çalıştığı kabul edilmektedir. Teknolojik sebeplerden ötürü seramik fabrikaları, cam fabrikaları, sentetik iplik fabrikaları vb. kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus kapasite raporunda belirtilerek, günde 24 saat üzerinden kapasite tespiti yapılır. Bunun dışında Kapasite kriterlerine göre günde 8 saat ve 300 işgünü üzerinden hesabı yapılmış olan kapasite raporlarındaki bilgilere göre tesisin iki veya üç vardiya çalışması halinde ne kadar üretim yapabileceği ilgili odaca tespit edilir ve Kapasite Raporuna ilave ayrı bir yazı ile bildirilir. Bu durumlarda Kapasite Raporunu hazırlayan Oda dışındaki beyan ve bildirimler kabul edilmeyecektir.

Firmaların TSE Muafiyeti başvurularında muafiyet kapsamında ithal etmek istedikleri ürünlerin, Kapasite Raporu çerçevesinde geçerli TSE uygunluk belgesine sahip Üretim Konusu Ürünün Tüketim Tablosunda listelenen girdisi olduğunu ve bu girdi olarak beyan ettikleri ürünleri piyasaya hiçbir surette arz etmeyeceklerini taahhüt ettikleri ve aksine durumun tespiti halinde yapılacak her türlü hukuki işlemi ve yasal takibatı kabul ettiklerini belirtir ekte örneği sunulan Taahhütnameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir.

9 Teknik Problem

Gümrüklerden numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi (ürünün özelliğinden dolayı) teknik problemlerle karşılaşılması halinde uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulamaması halinde, inceleme heyeti tarafından numuneler işaretlenerek düzenlenecek ve teknik müşkülatı belirleyen tutanağa istinaden, ithalatçının Tebliğin EK-3’ünde yer alan taahhütnameyi (Ek-7) doldurarak sisteme yüklemesi istenilecek olup, taahhütnamenin alınmasını müteakip, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere başvuru “Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Teknik problem kapsamında usulüne uygun olarak mühürlenen ürünlerin firma yetkilisi tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde ilgili laboratuvara sevk edilmek üzere ilgili ithalat birimine teslim edileceği hususu tutanakta belirtilecektir. Belirtilen süre içerisinde numunenin teslim edilmemesi halinde konu Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı’na bildirilecektir.

İthalatçı tarafından söz konusu ürünlerin taahhütname kapsamında ithalatını gerçekleştirmesini müteakip, TSE tarafından ithalata konu ürünlerden bilahare numune alınarak gerekli test ve deney işlemleri yapılır.

Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya sonuç bir yazıyla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise, firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

Uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulması halinde; sunulan rapor/raporlar ilgili Laboratuvarlarımız tarafından değerlendirilecek ve sonucuna göre uygunluk denetimi sonuçlandırılacaktır.

Beyanname kapsamında birden fazla GTİP olması halinde her GTİP için ayrı taahhütname alınacaktır.

Taahhütnamelerin usulüne uygun şekilde doldurulması sağlanacaktır. Taahhütnameler yetkili kişiler tarafından imzalanmalı, dosyada yetki belgesi ile imza sirkülerinin “aslının aynıdır” onaylı suretleri bulundurulacaktır.

10 Bedelsiz İthalat

Bedelsiz ithalatlarla ilgili Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Dolayısı ile TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilmesi halinde bedelsiz ithalatlarda normal ithalatlar gibi uygunluk denetimine tabi tutulacaktır.

11 İleri İşlem Gerektiren Ürünler

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca “piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde” başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bu kapsamda ileri işlem amacıyla, Genel Müdürlük tarafından ürüne özel olarak belirlenen uygulamalar çerçevesinde ithalatına izin verilen bu ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi çerçevesinde denetlenmek üzere yetkili kuruluşlara iletilmelerini teminen, bu ithalata ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğe gönderilir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

12 Geri Gelen Eşya

Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir.

Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Geri gelen eşya kapsamındaki ithalat işlemleri, Genel Müdürlük tarafından piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmek amacıyla yetkili kuruluşa bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı’na aktarılır.

13 Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumlarda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığına yapılan başvurular ve denetimler hakkında yazı gönderilir.

14 Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, söz konusu itirazlar Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına gönderilir.

15 Ücretler

Ücretler, “Muayene Gözetim Ücret Yönergesi” nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

16 Ekler

Ek-1: Türk Standardları Enstitüsü Numune Alma Tutanağı
Ek-2: Belge Ve İşaretleme Kontrolü Sonrası Uygunsuzluk Yazısı
Ek-3: Uygunsuzluk Yazısı Örneği
Ek-4: Genelge (2011/40)
Ek-5 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune Alma İçin)
Ek-6 Taahhütname (Haksız Marka)
Ek-7 Teknik Problem Taahhütnamesi
Ek-8 Taahhütname (ANSI)
Ek-9 Taahhütname (DIN)
Ek-10 Bilgi Formu
Ek-11 Başvuru Formu
Ek-12 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu
Ek-13 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (2014-1 Ek-1 Ürün Listesi)

 


EKLER

EK-1: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

 

Tarih .../.../2013

 

 

 

 

İthalatçının adı / unvanı

:..........................................................................

İthalatçının vergi no’su

:..........................................................................

Belgenin* cinsi, tarihi ve no’su

:..........................................................................

Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri

:...........................................................................

 

 

 

 

Sıra no.

Numunenin cinsi ve miktarı

Markası

İlgili standart

 

[ ]  Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.
[ ]  Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.
 


Ürün Denetmeni

TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri

 

Adı, soyadı :

Adı, soyadı :

Adı, soyadı :

Görevi :

Görevi :

Görevi :

İmzası :

İmzası :

İmzası :


Firma Temsilcisi

Adı, soyadı :
Görevi :
İmzası :


Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge kapsamı ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuara sevk edilmelidir.

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi, konşimento, CMR, TIR karnesi vs.


EK-2: BELGE VE İŞARETLEME KONTROLÜ SONRASI UYGUNSUZLUK YAZISI

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: ... tarihli ve ... numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.İ.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model Numarası

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-3: UYGUNSUZLUK YAZISI ÖRNEĞİ

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

........... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.İ.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model Numarası

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-4:

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.11.00-10.06.01

23/8/2011

Konu : Set halindeki eşya

 

GENELGE

(2011/40)

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların uygunluk değerlendirmelerine tabi tutulacak eşya, GTİP’leri ile birlikte yer almakta ve söz konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır.

Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP’lerde yer alan iki veya daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek istenmesi durumunda “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır.

Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP’i setin GTİP’i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP’lerin sonuncusunda sınıflandırılmaktadır.

Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşyanın sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması halinde bir başka GTİP’te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır.

Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi’nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabilmektedir.

Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak yükümlüsünce aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

1. Gümrük beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan "satışa esas birim" alanında "set" ölçü birimi kodu seçilecektir.

2. Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set olarak GTİP'i belirlenecek, belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi hesaplanacaktır.

3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek; eşyanın iş bu genelge kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusuna kaydedilecektir.

4. Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.

2002/39 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

D A Ğ I T I M :

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine  


Ek-5 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune Alma İçin)

Ek-6

Türk Standardları Enstitüsü'ne
(Taahhütname)

İthal etmek istediğimiz ......................................................................... Gümrük Müdürlüğünden Tescilli ...................................... Tarih ve ............................. Sayılı Beyanname kapsamındaki tarafıma sağlam olarak teslim edilen Benzin / Mazot mamullerinin şahit numunelerini istendiğinde Enstiitünüz Kaboratuarlarına Ağzı açılmamış, plastik ambalajı yırtılmamış, içindeki şişeler kırılmamış halde teslim edeceğimi, ağzı açılmış, plastik ambalajı yırtılmış, içindeki şişeler kırılmış olması durumunda laboratuarlarca bir işlem yapılmayacağı hakkında tarafımıza bilgi verilmiş olup, bu durumda hibir hak iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi:

Adı:

Soyadı:

İmzası:

Tarih:

Eki: İmza Sirküsü veya Vekaletname


Ek-6 Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI  ENSTİTÜSÜ

Menşei.............. olan  ..........................standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu  tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi taktirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

 

Unvanı Kaşesi

 

Yekili İmzalar

 

Tarih

 

İthalatçının açık ünvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

 

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

 

İthal konusu maddenin CİF değeri

 

 


EK-7 Teknik Problem Taahhütnamesi

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

2012/1 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ uyarınca, ithal etmek  istediğimiz…………………GTİP’li ve……………………………………………… isimli ürünü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde denetimi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

 

Yetkili İmza(lar)

 

Tarih

 

 

 

İthalatçının açık ünvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

 

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

 

İthal konusu maddenin CİF değeri

 


Not: Taahhütname Türk Standardları Enstitüsü’ne verilecektir.


Ek - 8 Taahhütname (ANSI)
……………………………………………………olarak ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standardlarında parça kullanan petrol ve doğalgaz tesisi olmamız sebebiyle; …………………………………………….firmasının……………. tarih ve ……………………………. sayılı beyanname kapsamında………………………………..dan ithal etmek istediği ve aşağıda adet/model listesi verilen ANSI standardlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlerin ANSI standardlarına uygun olduğunu ve kendi tesislerimizde kullanacağımızı, söz konusu ürünlerin ithalinden sonra piyasaya arz edilmeyeceği ve ithalat işleminden sonra ürünle ilgili oluşabilecek tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması halinde “22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Yazılı uyarı,
b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men,
c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

ÜRÜN ADI

ÜRÜN MODELİ

ÜRÜN ADEDİ

MENŞEİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ ADI SOYADI

 

 

GÖREVİ

 

 

İMZA


  

EK: Vekâletname örneği
NOT: Taahhütname; Tesis Sahibi veya Şirketi Yetkili 1.Derece (A Grubu) veya 2. Derece (B Grubu) İmzaya yetkili kişiler tarafından imzalanacak olup, bu kişiler haricindeki kişilerin imzaları kabul edilmeyecektir.


Ek - 9 Taahhütname (DIN)
……………………………………………………olarak DIN normlarına göre kurulmuş veya DIN standardlarında parça kullanan gıda sanayi tesisi olmamız sebebiyle; …………………………………………….firmasının……………. tarih ve ……………………………. sayılı beyanname kapsamında………………………………..dan ithal etmek istediği ve aşağıda adet/model listesi verilen DIN standardlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlerin DIN standardlarına uygun olduğunu ve kendi tesislerimizde kullanacağımızı, söz konusu ürünlerin ithalinden sonra piyasaya arz edilmeyeceği ve ithalat işleminden sonra ürünle ilgili oluşabilecek tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış olduğumuz ithalat işlemine ilişkin olarak düzenlemiş bulunduğumuz diğer evrakımızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması halinde “22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Yazılı uyarı,
b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men,
c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.
d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanması ve/veya gerekli görüldüğü takdirde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre işlem yapılması için Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

ÜRÜN ADI

ÜRÜN MODELİ

ÜRÜN ADEDİ

MENŞEİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ ADI SOYADI

 

 

GÖREVİ

 

 

İMZA


EK: Vekâletname örneği
NOT: Taahhütname; Tesis Sahibi veya Şirketi Yetkili 1.Derece (A Grubu) veya 2. Derece (B Grubu) İmzaya yetkili kişiler tarafından imzalanacak olup, bu kişiler haricindeki kişilerin imzaları kabul edilmeyecektir.


Ek-10 Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük beyannamesinin:

 

- Türü

 

- Tarihi

 

- No'su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Vergi no'su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin: 

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Vergi no'su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

- G.T.İ..P. no'su

 

- Cinsi

 

- Markası

 

- Miktarı ve birimi

 

- ABD Doları olarak değeri

(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)

- Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

 


EK-11

BAŞVURU FORMU

 

TSE .....................
Temsilciliğine

...... / ...... / 20..

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

 

Yetkili İmza

Ekleri:
- Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri:

- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi
- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
- Menşei ve markası
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):
TS
ISO
EN
IEC
Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.


Ek - 12 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU EKİ

BİLGİ FORMU

Dış Ticarette Standardizasyon tebliğine göre ithalatçı firmaların müracaat aşamasında talep etmeleri halinde ithale konu ürünler Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Birliği Standardları (EN), Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (IEC) standardlarından herhangi birine göre de uygunluk değerlendirmesine tabii tutulabilir. Başvuru Formunda,uygunluk değerlendirmesine esas alınacak standard belirtilir ( Ek-2 Başvuru Formu )

İnceleme Heyetlerimiz tarafından ithale konu partiyi temsilen Gümrük sahasından alınan numuneler tüm parti için bağlayıcıdır. Başlangıçta firma tarafından ithale konu partide bulunan tüm tip, tür, sınıf ve çeşitler hakkında müracaat aşamasında ilgili TSE birimine bilgi verilmelidir. Alınan numunelerin partiyi temsili hususunda tereddüt olması halinde tutanaklar imzalanmamalı veya şerh düşülmelidir. (Ek-1 Numune Alma Tutanağı) Malın firma tarafından G.T.İ.P’si mutlaka müracaat foruna yazılmalıdır. Buna G.T.İ.P’nin ithal parti için bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıdaki hususlarla ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemleri devam ederiken bilahare yapılacak itirazların kesinlikle kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Testlerin tamamının yaptırılıp-yaptırılmayacağı, yaptırılmayacaksa testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hususunda aşağıda belirtilen ibarenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

[ ]  Muayene ve Deneylerin tamamının yapılmasını talep ediyorum.

[ ]  Muayene ve deneylerden ilk olumsuzluktan sonraki deneylerin yapılmamasını, olumsuz raporun düzenlenmesini talep ediyorum.

İTHALATÇININ / YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN

ADI SOYADI :

TARİH :

İMZA :

Ek – 13 2014-1 Tebliğ Ek-1 Ürün Listesi

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER

 

GTİP

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

TS EN 417

Gaz kartuşları (tüpler) - Yeniden doldurulamayan – Metalik –Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalât, muayene, deneyler ve işaretleme

 

2849.10.00.00.00

 

Kalsiyum karbür

 

TS 2222

 

Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)

 

3605.00.00.00.00

 

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

 

TS 3778 EN 1783

Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3813.00.00.00.13

Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler

TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç)  İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.14

Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

TS EN 1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3813.00.00.00.15

Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler

TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

 

3813.00.00.00.16

Bromoklormetan içerenler

TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.17

Diğerleri

TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3920.30.00.00.00

 

 

3920.49.10.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

 

Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler

TS 5914

 

PVC Filmler-Tarımda Kullanılan

 

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

TS 1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

 

4009.21.00.90.11        

Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar

TS EN ISO 6134

Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler

 

4009.41.00.90.00

 

Diğerleri

 

TS 745 EN ISO 2398

 

 

 

 

TS EN ISO 3821

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

Gaz kaynak donanımları - Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar

 

 

 

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

TS 198

V-Kayışları

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

 

 

4010.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

4010.31.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.33.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan   (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.39.00.00.00

Diğerleri

 

 

4014.90.00.00.11

 

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

 

TS 4270-1 EN 1400-1

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

 

 

TS 4270-2 EN 1400-2

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

 

 

TS 4270-3 EN 1400-3

 

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

 

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içerenler

TS 11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

 

5207.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

5406.00.00.10.00

Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 

 

 

5406.00.00.90.00

Diğerleri

 

 

5511.10.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.20.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.30.00.00.00

Suni devamsız liflerden

 

 

7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.49.10.00.00

7013.49.91.00.00

7013.49.99.00.00

El imali olanlar

Makina imali olanlar

Sertleştirilmiş camdan olanlar

El imali olanlar

Makina imali olanlar

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım

 eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

7209.15.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

 

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7209.17.10.00.19

7209.18.10.00.19

Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7209.25.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

7210.12.20.00.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

 

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik

 

7210.12.20.00.80

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.10.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7211.23.20.10.00

Şeritler

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

 

7211.23.20.20.00

Yassı çubuklar

 

TS 4696

 

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

7211.29.00.10.11

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler

7217.20.30.00.11

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye  kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller

 

7217.20.30.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar

 

 

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

 

 

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

 

 

7217.20.90.00.00

 

 

 

 

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

 

 

 

7218.10.00.00.00

Külçe veya diğer ilk şekillerde

TS EN 10213

Basınç Amaçlı Çelik Dökümler

 

Nitrürlenebilen Çelikler - Teknik Teslim Şartları 

 

7218.91.10.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

TS EN 10085

7218.91.10.00.12

Dövülmüş

 

7218.91.80.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.91.80.00.12

Dövülmüş

  

7218.99.11.00.11

Levha blokları

 

7218.99.11.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.11.00.19

Diğerleri

 

7218.99.19.00.00

Dövülmüş

 

 

7218.99.20.00.00

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.99.80.00.11

Levha blokları

 

 

7218.99.80.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.80.00.19

Diğerleri

 

 

7224.90.03.00.11

Blumlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7224.90.03.00.12

Kütükler

 

 

7224.90.18.00.11

7224.90.18.00.12

7225.30.10.00.00

Blumlar

Kütükler

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.30.30.00.11

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7225.30.30.00.19

Diğerleri

 

 

7225.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

7225.40.12.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.50.20.00.31

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS  EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

 

7225.50.20.00.39

Diğerleri

7226.19.10.00.19

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

 

7226.20.00.00.11

Sadece sıcak haddelenmiş

 

 

7226.20.00.00.12

Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

 

 

7226.20.00.00.13

Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler

 

 

7226.20.00.00.21

Diğerleri

 

 

7226.91.20.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7226.91.91.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7226.91.99.00.00

Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

 

 

7227.90.95.00.00

Diğerleri

 

 

7304.31.80.90.00

Diğerleri

TS EN 10305-1

Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

 

7307.21.00.00.00

Flanşlar

TS EN 1092-1

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik Flanşlar

 

7307.23.10.00.11

7307.23.10.00.12

7307.23.90.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

 

TS ISO 5251

Paslanmaz Çelik Alın Kaynaklı Bağlantı Parçaları

7307.91.00.00.00

Flanşlar

TS EN 1092-1

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 1759-1

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-PN kısa gösterişli Bölüm 1: Çelik flanşlar

 

Flanşlar ve bağlantıları – Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar, NPS ½ ila NPS 24

 

7307.93.11.00.11

7307.93.11.00.12

7307.93.19.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

TS 2649

 

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

 

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

TS 1911

 

Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları

 

7310.10.00.90.00

Diğerleri

TS 11490

 

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

 

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS 1113 EN 10223-1

Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

TS 663

Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri

7403.19.00.10.00

Elektrolitik bakırdan

TS EN 13601

Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için

7408.11.00.00.11

Elektrolitik tel

TS EN 13602

Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için

7408.19.10.00.11

Elektrolitik tel

 

7408.19.90.00.11

Elektrolitik tel

 

7419.99.30.00.00

Bakır yaylar

TS 1440

 

 

 

Yaylar, (Basınca Çalışan) Silindirik-Helisel; Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 1441

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış

 

 

TS 1442

 

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin

7505.21.00.00.00

Alaşımsız nikelden olanlar

TS 4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

 

7505.22.00.00.00

Nikel alaşımlarından olanlar

 

7506.20.00.00.13

Şeritler

 

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

 

 

TS 4936

Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri

7612.90.90.10.00

7612.90.80.00.00

Tüp şeklinde sert kaplar 

Diğerleri

TS 5463

Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin

8203.20.00.00.11

8203.20.00.00.12

8203.20.00.00.19

Pensler

Kerpetenler

Diğerleri

 

TS EN 60900

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

TS 81

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar

 

 

 

 

 

 

 

8204.12.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

Ağzı ayarlanabilir olanlar

TS EN 60900

 

 

 

 

 

 

TS 3793

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

 

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

 

8204.20.00.00.00

 

Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

 

TS 3794

 

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

 

TS ISO 1174-1

 

Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

 

TS ISO 2725-1

 

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

 

TS ISO 2725-3

 

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)-Boyutlar

 

 

 

TS ISO 3315

 

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

 

 

TS 3796

 

Anahtar- Borular İçin

 

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

 

 

TS 3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik

 

8205.40.00.00.00

 

8205.90.90.00.00

Tornavidalar

 

Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya

TS EN 60900

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

8206.00.00.00.00

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar  

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

TS ISO 2725-1  

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS 3796

Anahtarlar- Borular İçin

 

 

TS 3797

 

 

 

TS EN 60900

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

 

8307.10.00.00.11

Metal körükler

TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

 

8307.10.00.00.12

 

 

 

8307.10.00.00.18

Çelikten hava kanalı

 

 

 

Diğerleri

TS 6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

 

 

8307.90.00.00.12

 

Bağlantı fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri  (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

 

TS 10670

 

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8307.90.00.00.13

Alüminyumdan hava kanalı (izoleli olsun olmasın)

 

TS 11394

(Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-

8307.90.00.00.18

Diğerleri

 

 

8311.10.00.00.00

Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

TS EN ISO 2560

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-

 

 

 

8416.20.20.00.19  8416.20.80.00.19

Diğerleri                                   Diğerleri

TS EN 230

Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör kontrol sistemleri

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

TS 733

Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

8431.39.00.00.00

Diğerleri

TS 2264

Segmanlar (Makina

8431.41.00.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

Pistonları İçin) 

 

 

8431.41.00.19.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.29.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.41.00.39.00

Diğerleri

 

 

8431.42.00.00.00

Buldozer ve angledozer bıçakları

 

 

8431.43.00.00.00

8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme                          veya sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar

 

 

8431.49.20.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.23.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                     

 

 

8431.49.20.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.20.39.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                         

 

 

8431.49.80.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.25.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                         

 

 

8431.49.80.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.80.39.00

Diğerleri

 

 

8481.10.99.00.00

Diğerleri

TS 5310

Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

 

 

 

TS EN ISO 2503

Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin

8482.10.10.00.11

Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

TS 6269

Rulmanlı Yataklar-Bir

8482.10.10.00.12

Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler

 

 Sıra Bilyalı-Radyal

8482.10.90.00.11

Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.12

Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.13

Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

 

 

8483.50.20.00.12

Kasnaklar

TS 148

Kasnaklar – Kayışlar İçin

8536.69.90.00.11

 

Ev tipi fişler ve soketler

 

TS 40

 

 

 

 

TS IEC 60884-1

 

 

 

 

TS IEC 60884-2-5

 

 

 

 

Fişler ve Prizler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Standard Föyler

 

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler – Bölüm 1: Genel özellikler

 

Fişler ve prizler- Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan- Bölüm 2: Adaptörler için ilgili özellikler

8547.20.00.00.00

Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları

TS 3066

PVC Kuru Yer Buvatları

 

 

 

TS 3112

 

PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları)

 

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

 

 

 

 

Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler – Rijit boru sistemleri

 

 

TS 5104

Sıva Altı Montaj Kutuları - Sıva Altı Anahtarlar İçin - Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan - Standard Föyler

8708.70.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli   içten yanmalı pistonlu motorlu  87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 8987

Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif Alaşımlı Döküm jantlar

8708.70.50.00.13

Jantlar

 

 

8708.70.99.00.13

Jantlar

 

 

8708.80.20.00.00

 

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 87.03 Pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

 

TS 3034

 

Karayolu taşıtları -Süspansiyon sistemleri -Amortisörler

8708.80.35.00.00

Süspansiyon amartisörleri

 

 

9303.20.10.00.00

Yivsiz, tek namlulular

TS 870

Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar   İçin

9303.20.95.00.00

Diğerleri

 

9306.21.00.00.00

Fişekler

TS 1889

Av Fişekleri

9306.29.00.00.00

Diğerleri

TS 352

Kurşun Av Saçmaları

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

TS EN ISO 9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

 

 

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olanlar

 

9613.80.00.00.12

Masa çakmakları

9613.80.00.00.19

Diğer çakmaklar