AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.01.2014 T. 28896 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

(28.02.2014 T.  28896 R.G.)

MADDE 1  31/10/2009 tarihli ve 27392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 66 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) ve (e) bendinde geçen laboratuvar şube müdürü” ibaresi laboratuvar müdürü” olarak, (g) bendi ve 6ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen Müsteşarlığın ibareleri Bakanlığın olarak değiştirilmiştir.

a) Bölge müdürlüğü: İlgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerini,

f) Laboratuvar müdürü: Laboratuvarın gümrük mevzuatına uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz personeli,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (ğ) ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinde geçen başmüdürlüğe ibaresi bölge müdürlüğüne olarak değiştirilmiştir.

Laboratuvar müdürünün görev ve yetkileri

Laboratuvar müdürü, laboratuvarın bu Yönetmeliğe uygun olarak yönetiminden sorumludur. Laboratuvarmüdürünün görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

“ğ) Aylık faaliyet raporlarının Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere bölge müdürlüğüne bildirimini sağlamak,

l) Bölge müdürlüğünce verilecek benzeri görevleri yapmak.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen laboratuvar şube müdürüne ibaresilaboratuvar müdürüne olarak değiştirilmiş ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Laboratuvar müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen daha sonra Müsteşarlıkça ve 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen Müsteşarlıkça ibareleri Bakanlıkça olarak, geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen Müsteşarlığın ibaresi Bakanlığın olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14  (1) Gümrük laboratuvarlarına gönderilen numuneler tahlilden önce gözden geçirilir ve bunların 13 üncü maddede yazılı şekil ve miktarda olup olmadığı, mührünün sağlam ve okunaklı olup olmadığı, numunelerinlaboratuvar tahlil raporu formunda gösterilen sayıda bulunup bulunmadığı hususları araştırılır, varsa noksanlıkların tamamlanması için muayene memurlarına iade edilir. Uygun şekil ve güvenlik şartlarını taşımayan numunelerin kabulünden ilk incelemeyi yapan kimyager sorumludur.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İkinci tahlilde kullanılacak numuneler

MADDE 18  (1) İkinci tahlil, şahit numune üzerinden yapılır. İkinci tahlilin yapılacağı şahit numunenin mühür ve etiketinin sağlam olması gerekir.

(2) Birinci tahlil, eşyanın kendisi üzerinde yapılmış ise, eşyanın halen gümrük idaresinde bulunması şartıyla ikinci tahlil de aynı eşya üzerinden yapılır. İkinci tahlilin eşyanın kendi üzerinden yapılması durumunda beyannameye ilişkin bilgilerin numune etiketi üzerinden tespit edilebilir olması şarttır.

(3) İkinci tahlile tabi tutulan numune veya eşyanın mühür ve etiketlerinin duruma göre birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları taşımadığının anlaşılması halinde laboratuvar müdürlüğünce tutanak düzenlenerek, yapılacak işlem konusunda karar verilmek üzere ilgili gümrük idaresine intikal ettirilir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  (1) Tahlil sonuçlarının tebliğinden itibaren bir ay içerisinde sahipleri tarafından alınmayan tahlillerden arta kalan numunelerden ekonomik değeri olanlar Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Ekonomik değeri olmayanların ise laboratuvar müdürünce görevlendirilecek personel tarafından;

a) Metal, plastik, cam, kâğıt ve tekstil atıklarının, biriktirme kaplarında muhafaza edilerek, mevzuata uygun olarak geri kazanım amacıyla laboratuvarın bulunduğu yerdeki uygun olan kuruluşlara tutanakla teslim edilerek ekonomiye kazandırılması,

b) Zehirli, zararlı, yanıcı, yakıcı, patlayıcı kimyasallar ile tahlilden arta kalan diğer atıkların, mevzuata uygun olarak gümrük laboratuvarından alınarak tasfiye işletme müdürlüğünce imha edilmesi,

sağlanır.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin ek-1, ek-2 ve ek-4’ünde yer alan başlıklardaki  BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ibareleri GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI olarak, GÜMRÜK LABORATUVARI ibareleri LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11  Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12  Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2009

27392