AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Bor ve türevlerinin ihracatı hk.

TASARRUFLU YAZI

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :

Konu :

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü' nden alınan 06.01.2014 tarihli 447 sayılı yazıda, 2840 Sayılı kanunun "bor tuzları, uranyum ve toryum maddelerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır." hükmüne istinaden Türkiye'de bor madenlerinin çıkarılması, işletilmesi ve pazarlanmasının devlet adına Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütüldüğü ve zaman zaman ihracat işlemlerinin söz konusu Genel Müdürlük tarafından düzenlenen "bu mal ihraç edilmek kaydıyla satılmıştır." ibareli faturanın ilgili firmalarca gümrük idarelerine ibraz edilmek kaydıyla üçüncü şahıslar aracılığıyla da gerçekleştirilebildiği; ancak, son zamanlarda yurt içine yapılan bir kısım satışların Kurumun izni ve bilgisi olmadan yurt dışına satıldığının tespit edildiği bildirilmektedir.

 

Bahsedilen yasal yetkiler çerçevesinde adı geçen kurumca üretilen ve satılan bor ürünleri ve GTP numaraları; "25 28 00 Ham Bor Ürünleri", "28 10 00 Borik Asit-Bor Oksit", "28 40 19 Boraks Dekahidrat, Boraks Pentahidrat-(Etibor-48), Etidot-67", "28 40 11 Susuz Boraks(Etibor-68)"dir.

 

Bu itibarla; yukarıda GTP numaraları yer alan bor ve türevlerinin ihracatının 2840 sayılı Kanuna dayanarak bor ve türevlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilmesi veya söz konusu ihracatlarda adı geçen kurum tarafından düzenlenen "Bu mal ihraç edilmek kaydıyla satılmıştır" ibaresinin yer aldığı yetkili imza ve kaşeli faturanın aranması ve bahse konu ürünlerin ihracatına bu iki durum dışında izin verilmemesi istenilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.