AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen ve CE denetimine tabi olan ürünler için Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinden alınması gereken MUAFİYET yazısı hk.

GENELGE (2014/1)

T.C.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 97979254 - 120.07

07/01/2014

Konu : Muafiyet Yazılarının Düzenlenmesi

 

GENELGE

(2014/01)

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan2014/9 Sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin ekinde yer alan yönetmelikler kapsamında bazı ürünler ithalat aşamasında denetlenmektedir.

 

Söz konusu Tebliğin 6. maddesinin 2. fıkrasında; " Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS'e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde, ithalata konu girdi ürünün anılan Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edilebileceğine dair muafiyet yazısı, başvuru yapılan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yıllık bazda düzenlenecek olup inceleme süreci aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

 

1. Yıllık muafiyet için başvuran sanayici veya sanayici adına ithalatı yapan tedarikçi; Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne, ithalata konu ürün/ürünlerin hangi nihai ürüne girdi olarak kullanacağını, GTİP numarasını ve ithalat miktarını belirten bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe ekinde;

 

a. Sanayi Sicil Belgesinin bir fotokopisi,

 

b. Geçerli kapasite raporu,

 

c. Sanayici adına ithalatı yapan tedarikçinin (varsa), sanayici tarafından yetkilendirildiğine dair belge, bulunur.

 

2. Ürüne ait gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) 2014/9 sayılı Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürün Listesinde olup olmadığı kontrol edilir.

 

3. Firma tarafından beyan edilen nihai ürünün (ithal edilecek ürünün girdi olarak kullanılacağı ürün) geçerli Sanayi Sicil Belgesi ve geçerli Yıllık İşletme Cetvelinde yer alıp almadığı kontrol edilir.

 

4. Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan nihai ürünün ithalata konu girdisinin, firmanın geçerli Kapasite Raporunda bulunup bulunmadığı ve kapasite raporunun geçerlilik tarihi kontrol edilir.

 

5. İthalata konu ürünün; 2014/9 sayılı Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürün Listesinde olduğuna, firmanın ürettiği nihai ürünün bünyesinde girdi olarak kullanıldığına karar verilirse ithalatçı firmaya hitaben muafiyet istenen GTİP'ler kapsamı ürünlerin ayrı ayrı isimleri ve her ürün için yıllık azami muafiyet miktarları belirlenerek Ek-1 de örneği bulunan yıllık muafiyet yazısı düzenlenir.

 

6. Nihai ürünün ithalata konu girdisinin; 2014/9 sayılı Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürün Listesi ve/veya Kapasite Raporunda mevcut olmaması durumunda firmaya, gerekçe açıkça belirtilerek yazılı bilgi verilir.

 

7. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince;

 

a. 2014/9 sayılı Tebliğin 6. Maddesi kapsamında verilen muafiyetler, Ek-2'de verilen formata uygun olarak,

 

b. 2014/9 sayılı Tebliğin 6. Maddesi kapsamında olumsuz değerlendirilen başvurular Ek-3'de verilen formata uygun olarak,

 

bir sonraki ayın ilk on günü içinde, Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne iletilir.

 

Bu kapsamda verilen muafiyetler, ürünün 4703 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi gereklerini ortadan kaldırmayacaktır.

 

Genel Müdürlüğümüzün 13.03.2013 tarih ve 19152 sayılı yazı eki 2013/6 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Gereğini rica ederim.

 

Muhsin DERE

 

Bakan a.

 

Genel Müdür V.


EKLER:

1. Muafiyet Yazısı (1 sayfa)
2. Muafiyet Verilen Başvurular (1 sayfa)
3. Olumsuz Değerlendirilen Başvurular (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

EBYS' ye Geçen İl Müdürlükleri
İl Müdürlükleri

 

EK-1

Muafiyet Yazısı

 

T.C.

..................................VALİLİĞİ

(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)

 

 

Tarih

Sayı:

 

Konu:

 

(Firmanın Ünvanı ve Açık Adresi)

İthalatı yapılmak üzere firmanız tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler 2014/9 sayılı Tebliğin 6.maddesi uyarınca, sanayicinin ürettiği ürünlerin bünyesine girdi olarak kullanılmak üzere ithal edileceğinden ithalatında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu muafiyet / /2014 tarihine kadar geçerlidir.

Ancak bu muafiyet, ürünün 4703 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi gereklerini ortadan kaldırmaz.

Gereğini rica ederim.

Nihai Ürün Adı

Girdi Ürün GTİP'i

Girdi Ürün GTİP'i Kapsamındaki Ürün Adı

Kapasite Raporundaki Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

2014/9 SAYILI EKONOMİ BAKANLIĞI TEBLİĞİNİN 6. MADDESİ KAPSAMINDA .................................. AYINDA

YILLIK MUAFİYET VERİLEN BAŞVURULAR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

S/N

SANAYİCİ

VARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİ

NİHAİ ÜRÜNÜN ADI

GİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNÜN

KAPASİTE RAPORUNDAKİ MİKTAR

ÜNVANI

ADRESİ

ÜNVANI

ADRESİ

GTİP'İ

ADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

2014/9 SAYILI EKONOMİ BAKANLIĞI TEBLİĞİNİN 6.MADDESİ KAPSAMINDA ..........................AYINDA

OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLEN YILLIK MUAFİYET BAŞVURULARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

 

S/N

SANAYİCİ

VARSA SANAYİCİ ADINA İTHALAT YAPAN TEDARİKÇİ

NİHAİ ÜRÜNÜN ADI

GİRDİ OLARAK KULLANILACAK ÜRÜNÜN

OLUMSUZLUK NEDENİ

ÜNVANI

ADRESİ

ÜNVANI

ADRESİ

GTİP'İ

ADI