AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine ibraz edilecek vekaletnamelerde bulunması gereken ibareler ile süresi dolmuş vekaletnamelerin 01.02.2014 tarihine kadar yenilenmesi hk.**ÖNEMLİ**

TASARRUFLU YAZI (24.01.2014/15384)

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 

Sayı:97834074-305.04.01.02/474-6946

Konu Vekaletname hk.

 

24.01.2014/15384

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ’NE

 

İlgi:10.01.2014 tarih ve 2014/0179-DK sayılı yazınız.

 

İlgi tarih ve sayılı yazınıza konu olan ve vekaletnamelerde bulunması gereken hususlara ilişkin duyuru Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır.Bu duyurunun yasal dayanağı 6018 sayılı Borçlar Kanununun 502. ve devamı maddeleridir.502. maddede vekalet tanımı yapılmıştır.Buna göre,”…vekalet sözleşmesi,vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmelerdir…” şeklinde tanımlanmıştır.504. maddede ise “…vekaletin kapsamı,sözleşmede açıkça gösterilmemiş ise görülecek işini görmeyi ve görülecek işin niteliğine göre belirlenir…” şeklinde tanımlanmıştır.Yasanın düzenlenmesi dikkate alındığında bir işini görmeyi ve görülecek işin niteliğine vurgu yapmaktadır.Dolayısıyla birbirinden farklı her iş için ayrı ayrı vekalet yetkisinin aranması yasal bir zorunluluktur.

 

Müdürlüğümüze ibraz edilen vekaletnameler incelendiğinde bazı vekaletnamelerde Müdürlüğümüz isminin doğru yazılmadığı,bazı vekaletnamelerde vekil olmayan kişilerin iş takibi yaptığı,bazı vekaletnamelerde Müdürlüğümüz ismi doğru yazılmasına rağmen genel ya da özel yetkinin verilmediği,ayrıca tüm bu vekaletnamelerden büyük bir çoğunluğunun süresinin de 31.12.2013 tarihi itibari ile dolduğu anlaşılmış olup,tüm bu sebeplerden dolayı vekaletnamelerin yenilenmesi gerekmektedir.

 

Bu nedenlerle hazırlanacak yeni vekaletnamelerde; “Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ibaresinin bulunması,bu ibareden sonra,tüm resmi dairelerde mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlarda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmeye” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

 

Duyurumuzda da belirttiğimiz üzere Müdürlüğümüze daha önce sunulmuş olan vekaletnamelerden,süresi dolmuş olanlar ile yukarıdaki açıklama doğrultusunda yenilenmesi gereken vekaletnameler ile 01.02.2014 tarihinden sonra işlem yapılmayacaktır.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Nazif KOCA

İl Müdürü a.

İl Müdür Yardımcısı