AKER Gümrük Müşavirliği

Makaleler

Uzlaşılan tutarın taksitlendirilmesi hk

TASARRUFLU YAZI (30.01.2014/2009)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-10.06.01

Konu : Uzlaşılan tutarın taksitlendirilmesi

 

2009/30.01.2014

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Son zamanlarda muhtelif Bölge Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, uzlaşma talep edilerek üzerinde uzlaşma sağlanan alacak için yükümlünün talebi ile taksitlendirme yapılıp yapılamayacağına ilişkin tereddütler yaşandığı müşahede edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 27/08/2011 tarihli, 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31/08/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin "Ödeme" başlıklı 24 üncü maddesinin "Uzlaşılan tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir." şeklindeki ikinci fıkrası, 01/09/2012 tarihli, 028398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle "Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde ödenir." şeklinde değiştirilmiştir.

 

Böylelikle, "uzlaşmanın kesinliği" ilkesinin bir gereği olarak, uzlaşılan tutarın 1 ay içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi durumunda uzlaşmanın vaki olmamış sayılacağına ilişkin hüküm ortadan kaldırılarak uzlaşılan alacakların genel usullere göre 1 ay içinde ödenmesi hususu düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, uzlaşma sağlandığı takdirde, ödeme ve buna bağlı işlemlerin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmekte olup yükümlü tarafından uzlaşılan tutar için usulüne uygun olarak taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün bulunmaktadır.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Kanunun Şümulü" başlıklı 1nci maddesi "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur." hükmünü amirdir.

 

Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında da "Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır." hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre, uzlaşma talebinde bulunan yükümlü tarafından uzlaşılan tutar için taksitlendirme talebinde bulunulması halinde, ilgili gümrük idaresi tarafından, 21/01/2014 tarihli, 28889 sayılı Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)'nin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin hükümleri de dikkate alınarak, aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilecektir:

 

1- Üzerinde uzlaşılan para cezası alacağı için yükümlü tarafından, tercihe göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgili gümrük idaresine taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün olacaktır. 5326 sayılı Kanun hükümlerine göre taksitlendirme talebinde bulunulması halinde mezkur Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre taksitlendirme talebinde bulunulması halinde ise bahse konu Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde talep sonuçlandırılacaktır.

 

2- Üzerinde uzlaşılan vergi aslı alacağı için yükümlü tarafından sadece 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün olacağından bu durumda söz konusu talep anılan Kanunun 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V