AKER Gümrük Müşavirliği

header belgeler

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde alınacak teminat hk.

TASARRUFLU YAZI (28.01.2014/01855)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407-156.01.V30

Konu :ÖTV

 

28.01.2014 / 01855

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: 04.11.2009 tarihli ve 23730 sayılı yazımız

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesi çerçevesinde ÖTV tutarının % 20 fazlasıyla teminat istenildiği anlaşılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun 2 nci maddesinin 1-a fıkrasında ithalat; verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 16 ncı maddesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisinin de aynı usule tabi tutulacağı, ayrıca (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği'nin “Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte ithalatçıların, her bir parti ithalatları için münferit banka teminat mektubu verebilecekleri gibi, ileride yapacakları ithalatlarını da kapsayacak şekilde global bir banka teminat mektubu verebilecekleri belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, gümrük idarelerince ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında alınacak teminatın tutarına ve çözümüne ilişkin işlemlerin belirtilen ÖTV mevzuatına göre yerine getirilmesi, bu çerçevede söz konusu eşyanın ithalinde ÖTV tutarı kadar teminat alınması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine